Studiecirklar

 

Lokal: Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, om inte annat meddelas.  
 

Språk
 

Nivåskala för språkkurser
För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.


Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare             Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal         12
Litteratur               Stepping Stones 2
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                        Onsdagar kl. 10.00 – 12.15.
                            Start 18 september. Tio tillfällen
Ansvarig                Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.

Tid                          Tisdagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                              Start 10 september. 
Sju tillfällen

Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 


Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna ditt uttal och öka ditt ordförråd genom bl.a. dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger på det kommunika-tiva kompletterat med basgrammatik.

Kursledare              Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal          15
Litteratur                Génial 2. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                     350 kr Kostnader för litteratur och material
                             tillkommer
Tid                         Tisdagar kl. 10.00 -12.15 udda veckor.
                             Start 10 september. Sju tillfällen

Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94


Franska – Cercle de lecture                                                                           
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français!
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            12
Litteratur                  Eric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les
                                fleurs du Coran

Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                               tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor.
                               Start 4 september. Sju tillfällen
Ansvarig                   Karin Persson. Tfn 070 343 07 94Tyska – Nybörjarkurs – Nivå A1
Kursen riktar sig till dem som är helt nybörjare i tyska språket eller som har läst tyska för länge sedan och inte har språket aktuellt längre.
Målet med kursen är att kunna göra sig förstådd och förstå vad andra säger på tyska samt att öva sig i vardagsspråket. Fokus kommer att ligga på ordförrådet och på att tala tyska.

Kursledare              Silvy Elfverson. Tfn 070 454 86 48
Deltagarantal          12
Avgift                     
350 kr. Kostnad för litteratur och material
                              tillkommer.
Tid                         Onsdagar kl. 13.00 – 15.15 jämna veckor.
                             Start 4 september. Sju tillfällen.
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72Tyska – Fortsättningskurs - Nivå B1
Målet med kursen är att med olika sorters texter som utgångspunkt utveckla färdigheter i tyska språket. Tyngdpunkten kommer att ligga på den muntliga delen. Vid kursstarten kommer deltagarnas önskemål att diskuteras i syfte att göra kursen så allsidig och givande som möjligt.

Kursledare                Katarina Granström. Tfn 070 691 87 92
Deltagarantal            12
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.  
Tid                           Måndagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor.
                               Start 2 september. Sju tillfällen.

Ansvarig                   Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Italienska – Comunicare - Nivå A2                                    
Kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Vi läser boktexter och tidningsartiklar.

Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 0480 162 57
Deltagarantal            12
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                tillkommer.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                               Start 3 september. Sju tillfällen.                                

Ansvarig                   Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17


Italienska – Nivå B1                                                              
Vi har trivts utmärkt med commissario Gigi Berté, så vi fortsätter med en ny bok av samma författarpseudonym, Emilio Martini – ”Il doppio delitto al Grand Hotel Miramar”. Utöver denna textläsning siktar vi på uppgifter ochkonversation ur främst aktuella dagstidningar och fakta kring italienskt liv och Italiens geografi, inklusive turism.
Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är mycket välkomna!
 
Kursledare           Rune Persson. Tfn 070 095 90 51

Deltagarantal       12
Avgift                  350 kr. Kostnad för den nya boken tillkommer.
Tid                      Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor.
                           Start 3 september. Sju tillfällen.

Ansvarig              Peter Engström. Tfn 070 924 57 15Kultur och samhälle 

Antiken i bild   
Kursen avser att i flera serier av DVD-bilder, med kommentarer kring myt och historia, visa på det rika arv som antiken lämnat oss. Världens främsta museer står för en stor del av bildmaterialet. Under hösten ägnas Grekland det största intresset, särskilt dess arkitektur, skulptur och vackra keramik- målningar. Om tiden medger följer vi upp med även romerska inslag. Utöver kulturhistorisk allmän- bildning kan materialet ses som stimulans till deltagarnas egna turistresor.

Kursledare             Rune Persson. Tfn 070 095 90 51
Deltagarantal         18
Avgift                    350 kr. Kostnad för litteratur och material kan
                            tillkomma.
Tid                        Torsdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor.
                            Start 5 september. Sex tillfällen.
Ansvarig                Peter Engström. Tfn 070 924 57 15


Världsreligionerna – Hinduism och Buddism
Hinduismens rötter går tillbaka 5000 år. Det är dock tveksamt om man kan tala om en religion. Hinduism är ett paraplybegrepp som täcker in allt från dyrkan av en sten i skogen till tron på en världssjäl som genomsyrar allt. Många av nyckelbegreppen börjar på K: kalpa, kon, kastväsendet och karmaläran. Buddism uppstod ur hinduism liksom kristendom ur judendom. Likheterna är stora men det finns också stora olikheter. Kan man verkligen tala om en religion när många buddister saknar gudsbegrepp? Buddismen är inte enhetlig. Det är stor skillnad
mellan buddismen i Kina, Japan och på Sri Lanka.
 
Kursledare              Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal          15
Avgift                      300 kr
Tid                         Tisdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen
                             22 oktober, 5 november, 19 november samt
                             3 december.
Ansvarig                 Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

Mellankrigstiden 1919 – 1939
1800-talets framtidstro och optimism slutade i första världskrigets skyttegravar med tiotals miljoner dödade och sårade.

I Versaillesfreden 1919 försökte segrarna hitta en lösning som skulle göra slut på alla krig och skapa en demokratisk värld. I stället följde andra världskriget med ännu värre fasor.

Vi kommer att ta upp:
-  hur demokratierna gick under i nästan alla europeiska länder
-  händelserna som leder fram till andra världskriget
-  Sverige under mellankrigstiden
-  likheter/skillnader med vår egen tid

 
Kursledare           Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal       20
Avgift                  300 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                      Torsdagar kl. 10.00 – 12.15. Fyra tillfällen: 
                          10 oktober, 24 oktober, 7 november samt
                          21 november.

Ansvarig              Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61Aktiekunskap - grundkurs
Kursen kommer att ge en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har en mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktiespararna.
 
Kursen omfattar sex lektionstillfällen samt ett besök på Aktiespararnas kvällsmöten i Kalmar
 
Kursledare               Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal           10
Avgift                      350 kr.
Kurslitteratur           ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                          Torsdagar jämna veckor kl. 09.30 – 11.45. Sex
                              tillfällen. Start 5 september.
                              Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                              överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                  Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72


Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruni-versitetets nybörjarkurs.
 
Kursledare              Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal          10
Avgift                     300 kr.
Kurslitteratur          ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                         Torsdagar ojämna veckor kl. 09.30 – 11.45. Fyra
                              tillfällen. Start 12 september.
Ansvarig                 Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72
 

Nobelpriset i litteratur
Nobelstiftelsen beslutade i mars 2019 att såväl 2018 års reserverade pris som 2019 års pris skall delas ut i oktober 2019. Vi kommer att nöja oss med att behandla 2018 års pristagare under hösten och under våren 2020 ta oss an 2019 års pristagare.
Vi kommer som vanligt att läsa, analysera och diskutera samt att försöka sätta in pristagaren i tiden och i sitt litterära och kulturella sammanhang. Som avslutning tar vi upp Nobelföreläsningen och anförandet vid prisutdelningen.

Kursledare            Björn Ahlberg. Tfn 0481 167 16 eller 070 327 60 92
Deltagarantal        15
Avgift                   300 kr.
Kurslitteratur        Meddelas av kursledaren via e-post eller telefon före
                           kursstart.
Tid                       Torsdagar kl. 13.00 – 15.15. 17 oktober, 31
                            oktober, 14 november, 28 november samt 12
                            december.
Ansvarig               Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71Släktforskning – Nybörjarkurs

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal         10
Avgift                    350 kr. Kostnad för tillgång till digitala arkiv kan
                             tillkomma.
Tid                        Torsdagar kl. 14.00 – 16.15 udda veckor.
                            Start 12 september. Sex tillfällen.                         
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06


Släktforskning – Fortsättningskurs 

Kursledare             Birgitta Berkemar. Tfn 0480 47 34 86
Deltagarantal         4
Förkunskaper         Genomgått KSU:s grundkurs i släktforskning
Avgift                    350 kr
Tid                        Fredagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                            Start 20 september. Sex tillfällen 
Lokal                     Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, samtalar kring böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är: 

Aug 27     Den bok jag skulle ta med till en öde ö
Sep 24     Danska, nu levande författare
Okt 29     Einhorn x 3
Nov 26     Nya ledamöter i Svenska Akademien: Jila Mossaed,
               Ellen  Mattsson, Anne Swärd och Tua Forsström
 
Temaansvariga       Eva Malmstedt och Ulla Gillberg 
Deltagarantal          24
Avgift                     300 kr   
Tid                         Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.45 
Lokal                      Kalmar Stadsbibliotek, Tullslätten, Kalmar
Ansvarig                 Karin Persson. Tfn 070 343 07 94Att röra sig enkelt och lätt                                           
Feldenkraismetoden är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på vårt ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. 
Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

Kursledare               Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal           8
Avgift                      350 kr
Tid                          Torsdagar kl. 10.00–12.15 varje vecka.
                              Start 7 november. Sex tillfällen
Utrustning               Bekväma kläder
Lokal                       Trappan bredvid Slottsvägen 1A, Kalmar
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 

IT
Intresset för kursen som vände sig till Androidanvändare har varit begränsat. Därför erbjuds IT-kursen enbart till Appleanvändare.
 
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare (ej Android) 
Vi går igenom hur vi kan strukturera och spara våra bilder på olika sätt t. ex. i moln, på USB, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller en ”kanon”.

Observera att kursen endast vänder sig till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (dator), det går bra att delta i Applekursen ändå.

OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad (dator)
     
Kursledare               Elisabeth Wall. Tfn 073 401 39 69
Deltagare                8
Avgift                      600 kr
Tid                          Du kan välja antingen förmiddag eller eftermiddag.
                              Fredagar 4 okt, 11 okt, 18 okt och 25 okt.
                              Grupp 1: 09.00 – 11.30
                              Grupp 2: 13.00 – 15.30
Ansvarig                  Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61
 
   

 
Natur

Natur i staden – växt- och djurmöten i Kalmar

Kalmar stad rymmer fina och besöksvärda naturområden. Bland dessa
kommer vi att lära känna lövskogsområdet vid Djurängen och vi besöker
markerna kring Skälby gård och Svinö. Under vandring till fots upplever vi utefter upptrampade stigar hur hösten mognar. Vi passerar över gamla, bortglömda odlingsmarker, ser spåren efter brons- och järn-åldern, följer stranden och upplever flyttfåglarnas återkomst. Lövträd som asp och lönn bjuder på färgsprakande ”lövfyrverkerier”. Kanske hör vi lövsångaren sjunga sin ”avskedshymn” innan den flyttar söderut. Fågelflyttningen pågår och vi ser spår efter växters och djurs vinterförberedelser. Vi följer hur olikaorganismer konkurrerar om utrymmet i naturen för att söka skydd och föda.

Kursledare             Görgen Göransson. Tfn 070 670 64 29
Deltagarantal         18
Avgift                    300 kr
Utrustning             Förslag på lämplig utrustning och handböcker
                            presenteras vid den första sammankomsten.
Tid                        Tisdagen 10 september kl.13.00-15.15 (Obs tiden)
                            Introduktion, fakta och bildvisning i Folkuniversi-
                            tetets lokaler, Kaggensgatan 42.
                            Exkursioner kl. 09.00-12.00 Tisdagar 17 september,
                            8 oktober och 29 oktober.
                            Exakt samlingsplats för första exkursionstillfället
                            meddelas vid träffen 10 september samt e-post
Ansvarig               Hans Gillberg Tfn 072 721 91 17Fåglar – höstmagik på södra Öland

Donat Hullmann tar oss under två dagar med ut i naturen och i fåglarnas värld på södra Öland. Vi får njuta av både vanliga och ovanliga fåglar under deras flytt mot varmare breddgrader. Vi hoppas framför allt att vi får se många olika vadarfåglar och rovfåglar. Vilka fågellokaler vi besöker avgörs av var det finns mest fåglar vid respektive tillfälle. Du får vara med om två dagar med naturupplevelser och du kan få svar på alla dina frågor om våra vänner fåglarna.
Tag med varma, vind- och regntäta kläder. Glöm inte egen fika och kikare om du har. Väl mött på solens och vindarnas ö.

Kursledare            Donat Hullmann.
Deltagarantal        20 per grupp
Avgift                   400 kr
Tid                       Grupp 1: Onsdag 25 september och 16 oktober
                           Grupp 2: Torsdag 26 september och 17 oktober
                           Grupp 3: Fredag 27 september och 18 oktober
                           Alltid kl. 09.00 – ca 15.00
Plats                    Södra Öland. Exakt plats meddelas de anmälda
                           deltagarna. Vi kommer att planera för samåkning
                           från Kalmar.
Ansvarig               Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84Det svenska kulturlandskapet

Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som mark- användning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse. Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras.

Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.

Kursledare        Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal    15
Avgift               300 kr. 
Tid                   Onsdagar kl. 13.00 – 15.15 den 18 september,
                       25 september samt 2 oktober. Heldagsexkursion i mitten
                       av oktober efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig           Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72