Så började det i Kalmar!

I samband med att Kalmar Pensionärsuniversitets tioårsjubileum 2009 framställdes en jubileumsskrift. Jubileumsskriften är gratis för alla medlemmar och kan hämtas vid månadsmöten eller under expeditionstid på expeditionen.

 Kalmar Senioruniversitet utgör en fortsättning på en god tradition
- bildning som stillar kunskapstörst och nyfikenhet. Vi lär inte i första hand för att göra karriär utan för att må bra.
Ordet bildning har sitt historiska ursprung i tyskt 1700-tal. Men begreppet har en mycket längre historia, som går tillbaka till det antika Grekland eller kanske ännu längre. I de tidiga medelhavs-kulturerna utvecklades särskilda skolor för skrivare eller ämbetsmän. Det ansågs att man inte bara borde behärska färdigheter som att skriva. Man behövde också vishet, ett begrepp som står ganska nära bildning.

Den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Då startade de första folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarförening-arna, bildningscirklar samt även tidskrifter och debattböcker.

De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt och i samarbete med de nya folkrörelserna. De första folkhögskolorna bildades redan 1868, medan de första studieförbunden tillkom i början av 1900-talet.

Under mellankrigstiden växte folkbildningen, med allt fler folkhögskolor och studieförbund.

1933 bildade några studenter vid Stockholms högskola en studie-ledarförening med syfte att ge kurser och föreläsningar för allmän-heten. Motsvarande verksamheter startades sedan i Uppsala, Göteborg och Lund. Studieledarföreningarna bildade 1942 samarbets-organisationen Folkuniversitetet som 1947 blev studieförbundet Folkuniversitetet.

1972 föddes idén till ”den tredje ålderns universitet” i Frankrike. Målet var att tillvarata och stimulera medlemmarnas sociala, kulturella och vetenskapliga intressen genom föreläsningar, studiecirklar, studie-resor ochstudiebesök. Mottot var ”av pensionärer – för pensionärer”.

Senioruniversitetet (tidigare Pensionärsuniversitetet) startade på olika håll i Sverige och i Kalmar togs initiativet 1999 av Cajsa Bergman och Siv Mattson.