Kallelse till EXTRA föreningsmöte 5 december 2022
Bakgrund
Stadgeändring måste tas vid två tillfällen. Detta gäller även små ändringar
Förslag till beslut innebär att:
- utöka styrelsen med två ordinarie ledamöter
- ta bort två suppleanter
- ändra till sex närvarande vid beslut.


Plats
Lorensbergskyrkan Kl. 13:30
Före föreningsmötet Ukrainsk rapsodi med Natalya Pasichnyk


Dagordning
Stadgeändring (regleras i Stadgarna §11)
§11 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut på två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

Nuvarande stadgar för Kalmar Senioruniversitet
§5    Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och sju ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§6    Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år på så sätt att tre ledamöter, resp. fyra ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte. Suppleanterna väljs årligen.


Beslut på Årsmötet 14 mars 2022
Ett första beslut om ändring av §6.
Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga nio ledamöter väljs på två år på så sätt att fyra ledamöter, respektive fem ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.


Förslag till beslut vid Föreningsmötet 5 dec 2022
Ett första beslut om ändring av §5.
§ 5     Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och nio ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Ett andra beslut om ändring av §6.
§ 6 Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga nio ledamöter väljs på två år på så sätt att fyra ledamöter, respektive fem ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.

Viktig information gällande anmälan till kurser
Anmälan till kurser vid Kalmar Senioruniversitet, KSU, sker via Folkuniversitetet. Folkuniversitetet har uppdaterat sitt betalsystem och det påverkar hur betalningen för kurser vid KSU sker. Se meddelande från Folkuniversitetet nedan.

Information om Folkuniversitetets nya betalsystem 
Vi har fått och får frågor kring anmälning och betalningsförfarandet via vår webbplats från er som deltagare på kurser via KSU. Jag vill med denna text förtydliga de alternativ samt förfarande som gäller vid anmälan till kurs hos Kalmar Senioruniversitet, KSU. Först vill jag beklaga att den här informationen går ut så här pass sent, den borde varit er till handa betydligt mycket tidigare.

Under våren har Folkuniversitetets betaltjänst ”Walley” utvecklats och förändrats vilket innebär en påverkan på er som anmäler er via vår webbplats. Tidigare har vi kunnat hantera fakturor separat till er som deltagare vid sidan av vårt betalsystem men det går inte längre efter senaste uppdateringen. Det innebär att du som anmäler dig till en kurs vid Kalmar Senioruniversitet behöver betala den vid själva anmälan via en direktbetalning eller via faktura. Detta oavsett om kursen startar i augusti eller i oktober.

Om kursen ställs in eller att du inte får en plats på kursen så sker en återbetalning av kursavgiften. Skillnaden mot tidigare är att kurserna förskottsbetalas den här vägen vilket inte varit fallet tidigare. Det finns dock två alternativ som går att använda vid anmälan.

Alt. 1 Kursen bokas via Folkuniversitetets webbplats och betalningen sker direkt eller via faktura inom angiven tid via Walley.

Alt. 2 Kursen bokas via pappersblankett som sedan skickas in och faktura går ut inför kursstarten om kursen startar och du fått en plats på kursen.
Det här är det ”gamla” anmälningsförfarandet.

Oavsett vilket av alternativen som ni väljer sker givetvis en återbetalning av kursavgifter för kurser som ställs in eller där ni inte får en plats. 
Jag beklagar åter en gång att informationen inte kommit till er i tid runt dessa förändringar men hoppas och tror att vi får en fin höststart där hanteringen runt det här ska komma fullt på plats.

Björn Mikmar
Verksamhetschef 
Folkuniversitetet

Insamlingskonton
Swish: 123 302 8131
Bankgiro: 5837-1675
Kalendarium hösten 2022, Lorensbergskyrkan kl. 13:30
 
Välkomna