Till medlemmarna i Kalmar Senioruniversitet
Inför våren 2021


Ännu syns ingen ljusning i coronamörkret. Fler restriktioner är att vänta. Vaccinationer av de över 70 år lär inte vara genomförda förrän under sen vår. KSU kommer inte att kunna genomföra årsmötet i mars på vanligt sätt. I en svårbedömd situation har styrelsen fattat följande beslut:

ÅRSMÖTET genomförs pga omständigheterna digitalt av styrelsen måndagen 15 mars på följande sätt:
Dagordning och alla handlingar kommer att läggas ut den 15 februari på vår hemsida www.kalmarsu.se under länken ”Årsmöte”. Alla handlingar finns även tillgängliga på KSU:s expedition från den 15 februari. På hemsidan kommer alla förslag till beslut att finnas. Styrelsen ber medlemmarna att läsa dessa och reagera via e-post under länken ”Kontakt” på vår hemsida senast den 12 mars. Inkomna synpunkter och förslag behandlas av styrelsen den 15 mars. Uteblivet svar innebär att du lägger din röst enligt styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att medlemmar 2020 inte behöver betala någon medlemsavgift för 2021.
Årsmötesprotokollet inklusive behandlade medlemsförslag kommer efter justering att läggas ut på hemsidan.

Ingen programkatalog våren 2021.
Våra arrangemang är inte möjliga förrän tidigast under maj månad under förutsättning att läget då har ljusnat. Vi hoppas att det går att genomföra vissa kurser och exkursioner utomhus under maj/juni och återkommer om detta blir möjligt.
Vi planerar ett EXTRA MÅNADSMÖTE i skiftet maj/juni för att presentera höstens aktiviteter.

Vi rekommenderar medlemmarna att regelbundet följa utvecklingen via
www.kalmarsu.se

Med hopp om att snart få återuppta vår uppskattade verksamhet.
Kalmar Senioruniversitetets styrelse genom
Lars Carlsson, ordförande