Styrelsen informerar
 

Med anledning av coronaepidemin måste KSU vidta snabba och drastiska åtgärder för att minimera smittrisker och andra konsekvenser för våra medlemmar, där de flesta dessutom befinner sig i den känsliga riskgruppen. Våra kontakter med övriga senioruniversitet ger samma besked. Styrelsen har därför beslutat bl.a. följande:

1.    I princip all KSU-verksamhet ställs in under resten av våren.

2.    Alla lokaler är avbokade.

3.    Lärarna, i samverkan med sina kursdeltagare och styrelsen, försöker hitta kreativa lösningar för avslutning av kurser med endast något kurstillfälle kvar, exempelvis genom distansundervisning eller flyttning av kurstillfället till hösten. Läraren informerar kursansvarig om utfallet.

4.    Kurser förlagda utomhus (Orkidéer och Fåglar) kan kanske genomföras (under maj?) under förutsättning att lärarna, i samråd med deltagarna, är positiva till detta. Om grupperna av olika skäl önskar ändra eller ställa in kurstillfällena under vår/försommar meddelas styrelsen. Frågan om återbetalning tas i så fall upp i styrelsen.

5.    Ingen samåkning bör ske till utomhuskurserna.

6.    Återbetalning av hela kursavgiften sker till deltagarna i Konsten, Kulturlandskapet, Kläckeberga och Vulkaner då dessa kurser inte har haft någon sammankomst.

7.    Övriga konsekvenser av vårens inställda verksamhet kommer styrelsen att återkomma till bl.a. genom utformningen av höstprogrammet. Detta arbete fortgår enligt tidplan, och målsättningen är ett programutskick till medlemmarna i slutet av maj. Vi måste dock anpassa arbetet till coronaepidemins förlopp och myndigheternas beslut och riktlinjer. 
 
Med innerlig önskan om ett snabbt och lyckligt slut på denna overkliga situation!
 
Styrelsen för Kalmar Senioruniversitet genom 
 
Lars Carlsson 
Ordförande