STADGAR FÖR KALMAR SENIORUNIVERSITET

 

Antagna vid föreningsmöte/medlemsmöte den 22 mars 1999 samt stadgeändringar vid årsmöten den 5 februari 2001 § 5, den 3 februari 2003 § 9, den 7 mars 2005 §§ 5 och 6, den 3 mars 2008 §§ 4 och 9, den 2 mars 2009 §12, den 10 januari 2011 § 3 och den 7 februari 2011 § 8, årsmöte 14 mars 2022 § 11, extra föreningsmöte 2022 och årsmöte 13 mars 2023 § 5

 

§ l  
Föreningens namn är Kalmar Senioruniversitet. Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

 

§ 2 
Föreningens ändamål är att:

  • anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, föreläsningar mm 
  • hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.


§ 3 
Föreningen skall informera om sin verksamhet genom informationsblad till medlemmarna.

 

§ 4 
Rätt till medlemskap har den som fyllt 55 år och lämnat yrkeslivet helt eller delvis.

Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift.

 

§ 5 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och nio ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

 

§ 6 
Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga nio ledamöter väljs på två år på så sätt att fyra ledamöter, respektive fem ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.

 

§ 7   
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant.

 

§ 8 
En valberedning bestående av tre personer väljs med en som sammankallande. Nyval skall ske av en person varje år.

 

§ 9 
Föreningens årsmöte skall äga rum före utgången av mars månad. Kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Månadsmöte kan fungera som allmänt föreningsmöte, där frågor av vikt för föreningen behandlas och protokollförs. Motioner lämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

 

§ 10 
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 11  
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut på två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av föreningen skall samma regler gälla.

 

§ 12 
Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen. Föreningens eventuella tillgångar tillfaller det ändamål som
årsmötet beslutar.