Revisionsberättelse
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Kalmar Senioruniversitet för år 2022.

Det är styrelsen som har ansvaret för årsbokslutet och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelse gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden för att kunna bedöma om någon av styrelsens ledamöter har handlat i strid med bokföringslagen eller stadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av resultatet och ställningen i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med stadgarna, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kalmar den 9 februari 2023
Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin