Protokoll från Årsmöte 2020
 
Tid: Måndag den 16 mars kl. 1330-1400
Plats: Lorensbergskyrkan, Kalmar
 

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.
 
2. Val av

a. Till mötesordförande valdes Lars Carlsson.
b. Till sekreterare valdes Lena Persson.
c. Till protokolljusterare valdes Bengt Skoog och Rolf Bertilson.
 
§ 3. Årsmötets behöriga utlysande

Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.
 
§ 4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.
 
§ 5. Föredragning av styrelsen

a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Ingmar Hedin föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.
 
§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 
Styrelse

a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lena Persson, Christer Rosén, Ann-Britt, Sparre och Eva Jerneck. 
I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år Hans Gillberg, Lars Ernst, Tiit Saarman. 
c. Till suppleanter på ett år valdes Peter Engström och Rose-Marie Elling.  
 
Revisorer

d. Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin.
e. Till revisorssuppleant valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.
 
Valberedning

e. Till valberedningen valdes Tommy Nederfors för ett år och utsågs till sammankallande.
Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström valdes för ett år
 
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2020 godkändes.
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr för år 2021.
 
§ 10. Motioner

Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast 16 februari 2020. Inga sådana hade inkommit.
 
§ 11. Övriga ärenden
 
Inga övriga ärenden anmäldes.
 
 
§ 12. Mötet avslutas

Mötet förklarades avslutat.
 
Som tack för årets arbete som ordförande överlämnades blommor till Lars Carlsson. 
 
 
Vid protokollet
 
 
---------------------------------------------------
Lena Persson
 
 
Justeras
 
 
---------------------------------------------------                   --------------------------------------------
Bengt Skoog                                                                  Rolf Bertilson 

_______________________________