Protokoll från Årsmöte 2019
 
Tid: Måndag den 18 mars kl. 1415 - 15.00
Plats: Lorensbergskyrkan, Kalmar
 
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.
 
2. Val av
a. Till mötesordförande valdes Britt-Mari Idensjö
b. Till sekreterare valdes Lena Persson
c. Till protokolljusterare valdes Ingrid Lange och Bernt Sjöberg
 
§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.
 
§ 4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
 
§ 5. Föredragning av styrelsen
a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Elisabeth Engqvist föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
 
§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 
Styrelse
a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lars Ernst, Hans Gillberg, Tiit Saarman 
c. I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år Peter Engström, Christer Rosén, Ann-Britt Sparre, Lena Persson 
d. Till suppleanter på ett år valdes Karin Persson och Eva Jerneck 
 
Revisorer
Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin och som revisorssuppleant
valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.
 
Valberedning
a. Till valberedningen valdes Tommy Nederfors för ett år, och utsågs till sammankallande. Också Britt-Marie Hammarskiöld valdes för ett år.
b. Till ny medlem i valberedningen valdes Lars Brattström för ett år. 
  
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2019 godkändes.
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgift
Ingen ändring av medlemsavgiften, som fastställdes till 250 kr för år 2020.
 
§ 10. Motioner
Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast 18 februari 2019. Inga sådana hade inkommit.
 
§ 11. Övriga ärenden
Frågan om lottning vid antagning till kurser inlämnades. Ordförande förklarade att Folkuniversitet ansvarar för lottningen och att diskussion pågår om annat förfaringssätt.
 
Avtackning och blommor överlämnades till
- Senioruniversitetets grundare Siv Mattson samt Cajsa Bergman (som inte var närvarande men får blommorna hemskickade) 
- mötesordförande Britt-Mari Idensjö
-  föreningens ordförande Lars Carlsson
 
§ 12. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
 
 
Vid protokollet
 
Lena Persson
 
 
Justeras
 
 
Ingrid Lange                      _______________________________Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 18 mars 2019
 
Tid:              Efter Årsmötet
Plats:           Lorensbergskyrkan
 
Närvarande: Lars Carlsson, Lena Persson, Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre,
Lasse Ernst, Karin Persson, Eva Jerneck, Tiit Saarman, Christer Rosén och Peter Engström
 
Dagordning
 
§ 1 Mötet öppnades
 
§ 2 Befattningar i styrelsen

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Lars Carlsson
Vice ordförande: Lena Persson
Sekreterare: Lena Persson
Kassör: Ann-Britt Sparre
 
Huvudansvar för Programkommittén detta verksamhetsår: Eva Jerneck.
Sekreterarskapet i Programkommittén roterar inom gruppen.
 
§ 3 Behöriga firmatecknare
 
Styrelsen beslutar att ordförande Lars Carlsson (470619) och kassör Ann-Britt Sparre (520804) utses att i förening vara behöriga firmatecknare. Lars Carlsson och
Ann-Britt Sparre ges samtidigt fullmakt att var för sig disponera föreningens banktillgodohavanden.
 
Paragrafen beslutades omedelbart justerad.
 
§ 4 Ansvarig för KSU:s kurskatalog
 
Huvudansvarig för kurskatalogen: Lasse Ernst
 
 
Vid protokollet:                                                            Justeras:
 
 
Lena Persson                                                                Lars Carlsson
Sekreterare                                                                   ordförande