KALMAR
SENIORUNIVERSITET


Protokoll från Årsmöte 2023

Tid: Måndag den 13 mars kl. 1330-1400
Plats: Lorensbergskyrkan, Kalmar

§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.

2. Val av
a. Till mötesordförande valdes Rolf B Bertilsson.
b. Till sekreterare valdes Lena Persson.
c. Till protokolljusterare valdes Margareta Havung och Per-Olof Holman

§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.

§ 4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 5. Stadgeändring  
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och nio ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som majoriteten företräder. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.
Mötet informerades om att denna stadgeändring har beslutats vid årsmöte 14 mars 2022 samt föreningsmöte 5 december 2022.

§ 6.  Föredragning av styrelsen
a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Elisabeth Engqvist föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2022.

§ 8. Val av styrelse, revisorer och valberedning
Styrelse
a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lena Persson, Ann-Britt, Sparre, Johan Sandholm, Bibbi Johansson och Kristina Ankarberg-Karlbom
Till ordinarie ledamot på ett år valdes Peter Engström, Lasse Ernst, Christer Rosén och Ulla Henriksson (nyval)

Revisorer
d. Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin.
e. Till revisorssuppleant valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.

Valberedning
e. Till valberedningen valdes Birgitta Hjalmarsson för ett år och utsågs till sammankallande.
Hans Gillberg och Bengt Holmberg valdes för ett år.

§ 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2023 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2023 godkändes.

§ 10. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr för år 2024.

§ 11. Motioner
Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast 13 februari 2023. Inga sådana hade inkommit..

§ 12. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.


Vid protokollet


---------------------------------------------------
Lena Persson


Justeras


---------------------------------------------------     --------------------------------------------
Margareta Havung               Per-Olof Holman