KALMAR
SENIORUNIVERSITET
 
 
Protokoll från Årsmöte 2021
 

Tid: Måndag den 15 mars kl. 0930-1000
Plats: Digitalt via Zoom
 
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.
 
§ 2. Val av
a. Till mötesordförande valdes Lars Carlsson.
b. Till sekreterare valdes Lena Persson.
c. Till protokolljusterare valdes Gunilla Rosén och Helena Håkansson.
 
§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.
 
§ 4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
 
§ 5. Föredragning av styrelsen
a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Ingmar Hedin föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 
år 2020.
 
§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelse
a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lasse Ernst, Tiit Saarman och Hans Gillberg
I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år Lena Persson, Christer Rosén, Ann-Britt Sparre och Eva Jerneck. 
c. Till suppleanter på ett år valdes Peter Engström och Johan Sandholm.  
 
Revisorer
d. Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin.
Till revisorssuppleant valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.
 
Valberedning
e. Till valberedningen valdes Tommy Nederfors för ett år och utsågs till sammankallande. Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström valdes för ett år. 

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2021 godkändes.
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2021 är 0 kr för medlemmar som erlagt avgift 2020. 
Nya medlemmar år 2021 betalar 250 kr. 
Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr för år 2022.
 
§ 10. Motioner
Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast 15 februari 2021. Inga sådana hade inkommit.
 
§ 11. Övriga ärenden
 Inga övriga ärenden anmäldes.
 
 
§ 12. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
---------------------------------------------------
Lena Persson
 
 
Justeras
 
 
--------------------------------------                   -------------------------------
Gunilla Rosén                                                 Helena Håkansson