KALMAR
SENIORUNIVERSITET
 
 
Protokoll från Årsmöte 2022
 

Tid: Måndag den 14 mars kl. 1500 - 1530
Plats: Lorensbergskyrkan, Kalmar
 
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.
 
§ 2. Val av
a. Till mötesordförande valdes Rolf B Bertilsson.
b. Till sekreterare valdes Lena Persson.
c. Till protokolljusterare valdes Kerstin Lindblom och Kerstin Hellner.
 
§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.
 
§ 4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
 
§ 5. Föredragning av styrelsen
a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Elisabeth Engqvist föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 
år 2021.
 
§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelse
a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lena Persson, Christer Rosén, Ann-Britt, Sparre och Johan Sandholm. 
Till ordinarie ledamot på ett år valdes Bibbi Johansson (nyval).
I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år Hans Gillberg och Lars Ernst. 
c. Till suppleanter på ett år valdes Peter Engström och Kristina Ankarberg-Karlbom (nyval).  
 
Revisorer
d. Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin.
Till revisorssuppleant valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.
 
Valberedning
e. Till valberedningen valdes Britt-Marie Hammarskiöld för ett år och utsågs till sammankallande.
Birgitta Hjalmarsson och Bengt Holmberg valdes för ett år. 

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2022 godkändes.
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr för år 2023.
 
§ 10. Motioner
Motioner skulle vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2022. Inga sådana hade inkommit.
 
§ 11. Övriga ärenden
Styrelsen har förslagit en stadgeändring om suppleanternas roll.

§5 Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och sju ledamöter samt två suppleanter. 
Förslag till ny text. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och nio ledamöter.
§6 Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter väls för två år på så sätt att tre ledamöter, resp fyra ledamöter står i tur att avgå varje årsmöte. Suppleanterna väljs årligen. 
Förslag till ny text: Styrelsen väljs vid årsmötet, varvid ordföranden väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs på två år på så sätt att fyra ledamöter, respektive fem ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.
§11 För ändring av föreningens stadgar krävs beslut på två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

Förslaget godkändes.
 
§ 12. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
 
 
 
Vid protokollet
 
 
---------------------------------------------------
Lena Persson
 
 
Justeras
 
 
--------------------------------------                   -------------------------------
Kerstin Lindblom                                            Kerstin Hellner