Årsmöte 2019 

                                  Kallelse/föredragningslista

Tid     Måndagen den 18 mars 2019 kl. 13.30
Plats  
Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
  
          Före förhandlingarna blir det musikunderhållning med anledning av KSU;s
          20-årsjubileum
          Efter årsmötet bjuder KSU på kaffe.

       


          Dagordning

          1  Mötet öppnas

          2  Val av
              a)  mötesordförande
              b)  sekreterare
              c)  två protokolljusterare

          3  Årsmötets behöriga utlysande

          4  Fastställande av dagordningen

          5  Föredragning av
              a)  styrelsens verksamhetsberättelse
              b)  styrelsens ekonomiska berättelse
              c)  revisorernas berättelse

          6  Ansvarsfrihet för styrelsen

          7  Val av
              a)  ordförande                                        1 år
              b)  tre ordinarie ledamöter                       2 år
              c)  två suppleanter                                  1 år       
              d)  två revisorer, en revisorssuppleant       1 år
              e)  valberedning – tre medlemmar
         
          8  Styrelsens förslag till
              a)  verksamhetsplan för 2019
              b)  budget för 2019

          9  Fastställande av medlemsavgift för 2020

         10 Motioner
              Skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari

         11 Övriga ärenden

         12 Mötet avslutas