Årsmöte 2020

                                  Kallelse/föredragningslista

Tid     Måndagen den 16 mars 2020 kl. 13.30
Plats   Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar

  

Före årsmötesförhandlingarna berättar Mimmi Mannheimer, slottschef på Kalmar slott, om de uppmärksammade utställningarna som har varit och om planerna för framtiden.       


          Dagordning

          1  Mötet öppnas

          2  Val av
              a)  mötesordförande
              b)  sekreterare
              c)  två protokolljusterare

          3  Årsmötets behöriga utlysande

          4  Fastställande av dagordningen

          5  Föredragning av
              a)  styrelsens verksamhetsberättelse
              b)  styrelsens ekonomiska berättelse
              c)  revisorernas berättelse

          6  Ansvarsfrihet för styrelsen

          7  Val av
              a)  ordförande                                        1 år
              b)  fyra ordinarie ledamöter                     2 år
              c)  två suppleanter                                  1 år       
              d)  två revisorer, en revisorssuppleant      1 år
              e)  valberedning – tre medlemmar
         
          8  Styrelsens förslag till
              a)  verksamhetsplan för 2020
              b)  budget för 2020

          9  Fastställande av medlemsavgift för 2021

         10 Motioner
              Skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari 2020

         11 Övriga ärenden

         12 Mötet avslutas


Handlingarna finns tillgängliga fr.o.m. 17 februari 2020 på expeditionen, Kaggensgatan 42, Kalmar