Årsmöte 2018 

Kallelse/föredragningslista

Tid     Måndagen den 12 mars 2018 kl. 13.30
Plats  
Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
  
         Före förhandlingarna gästas vi av Kalmar Läns nyutnämnde landshövding
         Thomas Carlzon.

       


          Dagordning

          1  Mötet öppnas

          2  Val av
              a)  mötesordförande
              b)  sekreterare
              c)  två protokolljusterare

          3  Årsmötets behöriga utlysande

          4  Fastställande av dagordningen

          5  Föredragning av
              a)  styrelsens verksamhetsberättelse
              b)  styrelsens ekonomiska berättelse
              c)  revisorernas berättelse

          6  Ansvarsfrihet för styrelsen

          7  Val av
              a)  ordförande                                       1 år
              b)  fyra ordinarie ledamöter                    2 år
              c)  två suppleanter                                 1 år       
              d)  två revisorer, en revisorssuppleant     1 år
              e)  valberedning – två medlemmar
         
          8  Styrelsens förslag till
              a)  verksamhetsplan för 2018
              b)  budget för 2018

          9  Fastställande av medlemsavgift för 2019

         10 Motioner
              Skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

         11 Övriga ärenden

         12 Mötet avslutas