Årsmöte 2021

                                      Kallelse/föredragningslista

Tid             Måndagen den 15 mars 2021 
Plats           Digitalt. Se årsmöteshandlingarna på vår hemsida www.kalmarsu.se
                  Du kan även lämna dina synpunkter på hemsidan under länken ”KONTAKT”.
                                           
                                     Dagordning
                  
                   1.    Mötet öppnas
                   
                   2.    Val av
                                  a)          mötesordförande
                                  b)          sekreterare
                                  c)          två protokolljusterare
                   
                    3.    Årsmötets behöriga utlysande
 
                    4.    Fastställande av dagordningen

                    5.    Föredragning av styrelsens
                                    a)          verksamhetsberättelse
                                    b)          ekonomisk berättelse
                                    c)          revisorernas berättelse
             
                     6.      Ansvarsfrihet för styrelsen
         
                     7.    Val av

                                    a)          ordförande                                     1 år
                                    b)          tre ordinarie ledamöter                    2 år
                                    c)          två suppleanter                               1 år
                                    d)          två revisorer, en revisorssuppleant    1 år
                                    e)          valberedning – tre medlemmar

                       8.    Styrelsens förslag till
                                     a)      verksamhetsplan för 2021
                                     b)      budget för 2021
 
                       9.    a) Fastställande av medlemsavgift för 2021
                             b) Fastställande av medlemsavgift för 2022

                      10.  Motioner 
                                      Skall vara styrelsen tillhanda senast 210215

                      11.  Övriga ärenden
 
                      12.  Mötet avslutas


Handlingarna finns tillgängliga fr.o.m. 210215
på vår expedition (Kaggensgatan 42, Kalmar) och på vår hemsida www.kalmarsu.se 


              _____________________________________________

      Valberedningens förslag till styrelse för Kalmar Senioruniversitet år 2021
 
Ordförande                (1 år):   Omval av Lars Carlsson
 
Ordinarie ledamöter (2 år):    Lasse Ernst, Tiit Saarman, Hans Gillberg
 

Kvarstår                     (1 år):   Lena Persson, Christer Rosén
                                                 Ann-Britt Sparre och Eva Jerneck
 
Suppleanter               (1 år):   Peter Engström  och Johan Sandholm                                        
 
Revisorer                    (1 år): Omval av Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin
 
Revisorssuppleant      (1 år):  Omval av Berit Österbo
 
Sekreterare för Årsmötet       Lena Persson

Ordförande vid Årsmötet       Lars Carlsson

Justerare vid Årsmötet           Gunilla Rosén och Helena Håkansson
 
 
 
Kalmar den 15 februari 2021

Valberedningen: Tommy Nederfors (sammankallande), Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström