Protokoll från Årsmöte 2018


KALMAR
SENIORUNIVERSITET
 
 

 
Tid: Måndagen den 12 mars kl. 13.30 - 15.00
Plats: Lorensbergskyrkan, Kalmar
 
§ 1. Mötet öppnas
Ordförande i Kalmar Senioruniversitet Lars Carlsson förklarade mötet öppnat.
 
2. Val av
a. Till mötesordförande valdes Britt-Mari Idensjö
b. Till sekreterare valdes Peter Engström
c. Till protokolljusterare valdes Carl Henrik Hybinette och Christer Olander
 
§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna och att mötet därmed var behörigt utlyst.
 
§ 4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
 
§ 5. Föredragning av styrelsen
a. Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen, som godkändes.
b. Kassören Ann-Britt Sparre föredrog den ekonomiska berättelsen, som godkändes.
c. Revisor Elisabeth Engqvist föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
 
§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 
Styrelse
a. Till ordförande på ett år valdes Lars Carlsson.
b. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lena Persson, Christer Rosén,
    Ann-Britt Sparre och Peter Engström.
c. I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år Hans Gillberg, Tiit Saarman och Lars Ernst
d. Till suppleanter på ett år valdes Karin Persson och Eva Jerneck
 
Revisorer
Till revisorer valdes Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin och som revisorssuppleant
valdes Berit Österbo. Samtliga valdes för ett år.
 
Valberedning
a. I valberedningen kvarstår Anna-Karin Wägare för ytterligare ett år, och utsågs till sammankallande.
b. Till nya medlemmar i valberedningen valdes Britt-Marie Hammarskiöld
och Tommy Nederfors för ett år.
 
 
 
 
§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 godkändes.
b. Styrelsens förslag till budget för 2018 godkändes.
 
§ 9. Fastställande av medlemsavgift
Ingen ändring av medlemsavgiften, som fastställdes till 250 kr per år.
 
§ 10. Motioner
Motioner skulle vara styrelsen tillhanda i slutet av februari 2018. Inga sådana hade inkommit.
 
§ 11. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden anmäldes.
 
Avtackning och blommor överlämnades till
- avgående styrelsemedlemmarna Eva Malmstedt och Ingrid Lange
- Monica Edman som varit sammankallande i valberedningen
-  mötesordförande Britt-Mari Idensjö
-  föreningens ordförande Lars Carlsson
 
§ 12. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.
 
 
Vid protokollet
 
 
---------------------------------------------------
Peter Engström
 
 
Justeras
 
 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------
Carl Henrik Hybinette Christer Olander