Årsmöte 2018 

Kallelse/föredragningslista


Tid     Måndagen den 12 mars 2018 kl. 13.30
Plats   Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar

         
         Före förhandlingarna gästas vi av Kalmar Läns nyutnämnde landshövding
         Thomas Carlzon.
         Efter årsmötet bjuder vi på kaffe.


          Dagordning

          1  Mötet öppnas

          2  Val av
              a)  mötesordförande
              b)  sekreterare
              c)  två protokolljusterare

          3  Årsmötets behöriga utlysande

          4  Fastställande av dagordningen

          5  Föredragning av
              a)  styrelsens verksamhetsberättelse
              b)  styrelsens ekonomiska berättelse
              c)  revisorernas berättelse

          6  Ansvarsfrihet för styrelsen

          7  Val av

              a)  ordförande                                       1 år
              b)  fyra ordinarie ledamöter                    2 år
              c)  två suppleanter                                 1 år       
              d)  två revisorer, en revisorssuppleant     1 år
              e)  valberedning – två medlemmar


          8  Styrelsens förslag till
              a)  verksamhetsplan för 2018
              b)  budget för 2018

          9  Fastställande av medlemsavgift för 2019

         10 Motioner
              Skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

         11 Övriga ärenden

         12 Mötet avslutas

Handlingarna finns tillgängliga fr.o.m. 12 februari på vår expedition, Kaggensgatan 42, Kalmar