Årsmöte 2017 

Kallelse/föredragningslista


Tid     Måndagen den 6 mars 2017 kl. 13.30
Plats   Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar

          Före förhandlingarna berättar den nya chefen för Kalmar konstmuseum,
          Joanna Sandell, om sig själv och sin vision för museets framtid.
          Efter årsmötet bjuder vi på kaffe.

          Dagordning

          1  Mötet öppnas

          2  Val av
              a)  mötesordförande
              b)  sekreterare
              c)  två protokolljusterare

          3  Årsmötets behöriga utlysande

          4  Fastställande av dagordningen

          5  Föredragning av styrelsens
              a)  verksamhetsberättelse
              b)  ekonomisk berättelse
              c)  revisorernas berättelse

          6  Ansvarsfrihet för styrelsen

          7  Val av
              a)  ordförande                                       1 år
              b)  två ordinarie ledamöter                     2 år
              c)  två suppleanter                                 1 år       
              d)  två revisorer, en revisorssuppleant     1 år
              e)  valberedning – en medlem

          8  Styrelsens förslag till
              a)  verksamhetsplan för 2017
              b)  budget för 2017

          9  Fastställande av medlemsavgift för 2018

         10 Motioner
              Skall vara styrelsen tillhanda senast 6 februari

         11 Övriga ärenden

         12 Mötet avslutas

Handlingarna finns tillgängliga fr.o.m. 1 februari på vår expedition, Kaggensgatan 42, Kalmar 
 


Årsredovisning 2016

   
Verksamhetsberättelse

Årsmöte
Årsmötet hölls den 7 mars 2016 i Lorensbergskyrkan. 

Följande val gjordes under årsmötet:

 • Ordförande för mötet: Harald Stenhag; sekreterare: Britt- Marie Idensjö
 • Protokolljusterare: Görgen Göransson och Pia Johannesson 
 • Styrelseledamöter:

   Till ordförande valdes Lars Carlsson.
   Till ordinarie ledamöter valdes Hans Gillberg (fyllnadsval ett år),
   samt Eva Malmstedt, Agneta Erlandsson, Lena Persson och Christer Rosén.
   Ingrid Lange och Eva Lindh kvarstår ytterligare ett år.

   Till suppleanter valdes Lasse Ernst och Tiit Saarman, båda på ett år.

 • Revisorer

    Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. 
    Berit Österbo valdes till revisorssuppleant. Samtliga valdes på ett år.

 • Valberedning

    Gunnar Magnusson valdes till ny medlem i valberedningen. Monika Edman
    och Gunnel Ölmebring kvarstår. Gunnel Ölmebring utsågs till sammankallande.
    
Programkommitté
Styrelsen har utsett följande programkommitté för 2016:
Ingrid Lange (sammankallande), Eva Lindh, Eva Malmstedt, Christer Rosén, Tiit Saarman, Hans Gillberg och Lasse Ernst. 
Vid merparten av mötena har även Lena Person och Lars Carlsson deltagit.

Styrelsen har hållit 9 styrelsemöten samt 2 möten för att distribuera program.
Programkommittén har hållit 12 möten.
 
Årsavgift 
Årsmötet beslutade att höja avgiften till 250 kr fr.o.m. 2016. 

Expeditionen
har under januari – juni och augusti – december hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid, kl.10:00-12:00, under torsdagar.

Samverkan 
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU), som ansvarar för att bidragsberättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service. Ett särskilt samverkansavtal är upprättat mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Linnéuniversitetet, Länsmuseet, Stadsbiblioteket
och Kulturskolan. Månadsmötena, samt "Opera och Jazz" har genomförts i
Lorensbergskyrkan. 

Medlemshantering
En kansligrupp (Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Gunilla Johnsson och Britta Strand) administrerar medlemsfrågor. 
Samordnare för gruppen är KSU:s sekreterare. 

Hemsida
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten, har föreningen en egen hemsida som administreras av Björn Lange: www.kalmarsu.se 

Kursprogram
En särskild programkommitté har handlagt programutbudet och kontakterna med föreläsare/kursledare.
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet, kommande termins föreläsare, samt till lokala medier.

Månadsmöten 
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under terminstid hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan. Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten. En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.
Den 5 december anordnades luciafirande med kaffe. 
Björn Ahlberg föreläste om årets Nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan.

Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:   

 • Språk: Engelska, Franska, Italienska, Tyska och Spanska. 
 • Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé och Nobelpriset i litteratur
 • Bridge: Nybörjarkurser och fortsättningskurser, 
 • Datorkunskap: Smarta telefoner och surfplattor, Surfplatta – Android, Smartphone – Android, Ipad/Iphone,  
 • Natur: Svampkännedom (ht 2016), Dagfjärilar och andra insekter på Öland (vt 2016), Det svenska kulturlandskapet(vt 2015), Möt våren med att skåda fåglar på södra Öland (vt. 2016), Natur i staden
 • Övrigt: Släktforskning, Första Världskriget, Mellankrigstiden, Kyrkans mysterium, Vinkunskap, Att röra sig enkelt och lätt, Livet - glädje och besvär, Shakespeare, Linedance, Orden som nyckel till historien, Filosofi


Föreläsningar
Föreläsningsserier har hållits inom följande ämnesområden - se även bilaga till verksamhetsberättelsen:

 • Linnéuniversitetet i fokus (Nisbethska Huset)
 • Kalmar då och nu (Lorensbergskyrkan)
 • I konstens och arkitekturens värld (Konstmuseet)
 • Läkekonst och medicinhistoria (Lorensbergskyrkan)
 • Klassisk musik (Kulturskolan)
 • Jazz (Lorensbergskyrkan) 
 • Opera (Lorensbergskyrkan)


Studiebesök/Exkursioner
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts vt 2016:

 • Ängö kvartersbryggeri
 • Kalmar Sjöfartsmuseum
 • Åmund, Hossmo gård och Villa Famiglia
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts ht 2016:
 • Svartbäcksmåla
 • Åmund och Hossmo gård 
Studieresor med övernattningar har genomförts enligt följande:
 • Warszawa och norra Polen(vt 2016)


Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU kunde inte delta i ett möte i Stockholm för alla Senioruniversitet i landet
då detta sammanföll med KSU:s resa till Polen.

Kursledarträffar
Vid terminsstart har upptaktsträffar hållits med kursledare och kursansvariga. Våren 2016 genomfördes en resa för lärare och kursansvariga till Bråbygden.

Föreningen år 2016 i siffror
Medlemmar vid årets slut                  ca    1 100    
Månadsmöten inklusive årsmöte        ca    2 000 besökande
Studiecirklar                                            52 st
Föreläsningsserier 
(inklusive klassisk musik och jazz)            12 st
Studiebesök/Exkursioner                            8 st
Studieresa                                                1 st

        
Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligrupp, funktionärer samt till våra samarbetspartners!
 
Kalmar den 1 februari 2017

Lars Carlsson           Ingrid Lange          Agneta Erlandsson

Lena Persson           Eva Lindh               Hans Gillberg

Christer Rosén         Eva Malmstedt        Lasse Ernst        

Tiit Saarman           

Bilaga till verksamhetsberättelse 2016

Sammanställning av föreläsningar som genomförts under året

Månadsmöten
Följande föreläsningar har hållits under vt 2016:

 • Raoul Wallenberg                                Ulf Zander
 • Vem skriver vad och varför                  Nina Hjelmgren
 • Årsmöte
 • Djur i trafiken                                     Görgen Göransson
 • Genvägar – medicinsk etik                   Göran Hermerén
Följande föreläsningar har hållits under ht 2016:
 • Polen – Quo Vadis                                Peter Johnsson
 • Bild och symbolpedagogik                     Lotte Möller
 • Tankar om rytm                                   Roland Hallgren
 • Nobelpriset i litteratur                           Björn Ahlberg


Linnéuniversitetet i fokus
Följande föreläsningar har hållits under vt 2016:

 • Villkorad tolerans mot fusk                      Lars Fonseca
 • Vilka värden prioriterar du i naturen?       Marianne Henningsson
 • Vår tids pirater                                       Mats Hammander

Följande föreläsningar har hållits under ht 2016:

 • Torra ögon - en folksjukdom                     Johanna Boström
 • Djur som självmordsbenägna zombier      Andreas Svensson
 • Tredje åldern                                           Angelica Thelin        


Läkekonst och medicinhistoria
Följande föreläsningar har hållits under vt 2016:

 • Ohälsan tiger still – om TBC                       Henrik Valentin
 • Är det farligt att vaccinera sig?                   Claes Söderström
 • Organdonation - en livsviktig verksamhet    Peter Samuelsson


Kalmar då och nu
Följande föreläsningar har hållits under ht 2016:

 • Århundradets domkyrkorenovering              Richard Edlund 
 • Nils Dacke och Dackefejden                        Peter Danielsson
 • Krig och fred i Östersjöns djup                    Lars Einarsson


I konstens och arkitekturens värld
Följande föreläsningar har Fred Johansson hållit under vt 2016:

 • Modernism            
 • Kyrkorna på södra Gotland
 • Peter Frie – Marcus Åkesson
Följande föreläsningar har Fred Johansson hållit under ht 2016:
 • Drömmen om samlingen
 • Millesgården
 • Modernismen i Prag


Klassisk musik    
Följande föreläsningar har Sune Berglund hållit under vt 2016:

 • Pianokonserter
 • Violinkonserter  
 • Cellokonserter
 • Konserter för olika blåsinstrument 
 • Konserter för två eller fler soloinstrument
Följande föreläsningar har Sune Berglund hållit under ht 2016:
 • Haydn, Mozart och Beethoven
 • Schubert, Schumann och Mendelsohn
 • Bruckner, Brahms och Mahler
 • Dvorak, Elgar och Vaughan-Williams
 • Tjajkovskij, Prokofjev och Sjostakovitj


Lyssna till Jazz
Musiklyssning vid fem tillfällen under våren och vid fem tillfällen under hösten har genomförts av Lennart Nilsson, Jan Enochsson, Ulf Gunnarsson och Arnold Samuelsson.

Lyssna på Opera
Under ledning av Jacques Sterckx, i samarbete med Kalmar Teaterförening,
har man studerat operaföreställningar från Metropolitan.


 


KALMAR SENIORUNIVERSITET                            
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017
 
Inledning
Kalmar Senioruniversitet startade sin verksamhet som Kalmar Pensionärsuniversitet 1999. Namnbyte genomfördes 2011. Antalet medlemmar är i dag drygt 1100. Verksamheten sker i samarbete med Folkuniversitetet som hanterar anmälningar och kallelser till kurser i samråd med den kursansvarige från KSU.
Medlemsfrågor hanteras av Senioruniversitetets kansligrupp.

Verksamhetens förläggning
Kalmar Senioruniversitets verksamhet förläggs till en vår- och en hösttermin.
Föreningens expedition är förlagd till Folkuniversitetets lokaler. Expeditionsarbetet sköts av föreningens kansligrupp. Expeditionen är under terminstid öppen tisdagar kl. 10.00 – 12.00.
 
Program och information
Senioruniversitetets verksamhet presenteras i ett vår- och ett höstprogram. Dessa distribueras i slutet av maj respektive slutet av november. Programmet presenteras även på föreningens hemsida  www.kalmarsu.se . Information om verksamheten lämnas även vid föreningens månadsmöten och i lokaltidningarna under ”Föreningsnytt”.
 
Verksamhet planeras inom följande områden:
Månadsmöten med föreläsningar och information
Föreläsningar 
Studiecirklar
Exkursioner och studiebesök
Studieresor såväl endagsresor som resor med övernattning
 
Månadsmöten
Månadsmöten hålls under terminstid vanligtvis på måndagar en gång per månad. Vid dessa möten medverkar föreläsare och dessutom lämnas aktuell information till medlemmarna. Vid enstaka tillfällen bjuds på musikunderhållning.
Årsmöte äger rum måndagen den 6 mars 2017.
 
Föreläsningar
Föreläsningar fortsätter med inriktning mot musik och konst.
"Världen idag" fortsätter med utgångspunkt i aktuella konflikthärdar.

Studiecirklar
Under våren 2017 erbjuds ett tjugofemtal studiecirklar. Ungefär lika många planeras för höstterminen 2017. Studiecirklarna innefattar främmande språk, svenska, litteraturcirklar, kultur, vinkunskap, natur, historia, filosofi, religion, släktforskning, digitala medier m.m. 
                                                                                                                                                                            
Exkursioner, studiebesök och studieresor
Endagsexkursioner, studiebesök och studieresor planeras i närområdet.
Även en längre studieresa till Wittenberg, Weimar, Leipzig och Dresden kommer att genomföras.

Samverkan
Samverkan planeras med drygt 30 andra senior/-pensionärsuniversitet i form av nationella och regionala samrådskonferenser.
Föreningens samverkan med Linnéuniversitetet och Stadsbiblioteket planeras fortgå.
Folkuniversitetet lämnar 10 % rabatt till våra medlemmar på de kurser som är förlagda till FU:s lokaler på Kaggensgatan.
 
Kalmar Senioruniversitet - ett framtidsperspektiv
Kalmar Senioruniversitet är i sin verksamhet beroende av engagerade medlemmar för såväl styrelsearbete som programverksamhet.
Dagens mycket snabba samhällsförändringar med bl.a. övergång till en allt mer digitaliserad värld och en förändrad omvärld kräver regelbunden översyn av verksamheten, dess organisation och innehåll.
En nära samverkan mellan medlemmar och styrelse är en nödvändig förutsättning för förnyelsearbetet.
 
 
Kalmar 2017-02-01
 
STYRELSEN    VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
 
2017
 
Ordförande 1 år (Omval)                  Lars Carlsson
Ordinarie ledamöter (2 år)                Lasse Ernst, Tiit Saarman
Suppleanter (1 år)                           Ann Britt Sparre, Peter Engström
Ordinarie ledamot 1 år                     Ingrid Lange
Övriga ledamöter kvarstår                Christer Rosén, Lena Persson, Eva Malmstedt,
                                                      Hans Gillberg
 
Två revisorer (1 år) Omval                Elisabeth Engqvist, Ingemar Hedin
Revisorssuppleant (1 år) Omval         Berit Österbo