STUDIECIRKLAR                           


                  Lokal för studiecirklar:

  Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, Kalmar om inte annat anges.                    NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKURSER                

                                 

För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

 

___________________________________


                                    SPRÅK                                     

Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare               Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal          10
Litteratur                 ”New Levels 4”
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 varje vecka.
                                Start 8 september. Tio tillfällen
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                           __________________________________Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                 tillkommer.

Tid                            Tisdagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                                 Start 14 september. 
Sju tillfällen
Ansvarig                   Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 

                           ___________________________________Italienska – Nivå A2
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Communicare 2 och den inspirerar oss till samtal om aktuella händelser och platser i Italien. Vi läser vidare i romanen ”Vestivamo alla marianara” av Susanna Agnelli.


Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 076 141 30 35
Deltagarantal            10
Avgift                        350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                  tillkommer.
Tid                             Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                                  Start 21 september. Sju tillfällen.                                

Ansvarig                    Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61Italienska – Nivå B1                                                              
Det kriminella ligger väl till för oss. Vi byter därför till ny ’giallo’ av Marco Vichi
betitlad Il commissario Bordelli. Denne löser i Firenze ett svårartat mordfall bland många originella gestalter. Vi kompletterar med tidningstexter, sånger, grammatik och hörövningar. Nya deltagare med lämpliga förkunskaper är välkomna.
 
Kursledare               Rune Persson. Tfn 070 095 9051
Deltagarantal           10
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material kan  
                                tillkomma.
Tid                           Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor.
                                Start 21 september. Sju tillfällen.
Ansvarig                  Peter Engström. Tfn 070 924 57 15

                               ____________________________________


Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger i det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal          10
Litteratur                 Génial 2. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                       350 kr Kostnader för litteratur och material tillkommer
Tid                           Tisdagar kl. 10.00 -12.15 udda veckor. Start 14
                                 september. Sju tillfällen
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

 

_________________________________Franska – Cercle de lecture                                                                           
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français!
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            10
Litteratur                  Romain Gary, La vie devant soi.
Avgift                        350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                             Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor.
                                  Start 8 september. Sju tillfällen
Ansvarig                    Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

 

 __________________________________                             LITTERATUR                                    

Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, samtalar om böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är: 

                 Tisdag 7 september   Pappor i litteraturen
                 Tisdag 5 oktober       Tyska författare
                 Tisdag 2 november    Biografier
                 Tisdag 7 december    Arbetarförfattare
 
 
Temaansvariga       Eva Malmstedt tfn 070 550 72 14 
                                Ulla Gillberg tfn 070284 10 77 
Deltagarantal          16
Avgift                      300 kr   
Tid                          Tisdagar enligt ovan kl. 13.30 – 15.45 
Lokal                       Kalmar Stadsbibliotek, Esplanaden 30 (G:a Posten)
Ansvarig                  Ann-Britt Sparre. Tfn 073 340 43 01 

                            ORD OCH SPRÅK                            

Ord och språk
Ord och språk är en väsentlig del av vårt sociala liv. Höstens kurs ger spännande inblickar i gångna tider och innebörden i de ord man tänkt eller skapat. De antika systerspråken latin och grekiska bidrar med åtskilligt, men även svensk språkhistoria är högintressant. Svåra termer kan bli lätta om man förstår deras delar och kanske deras etymologi. Därtill kommer dagens språkutveckling på gott och ibland på ont. Nya ordvänner är välkomna till kursen!

Kursledare               Rune Persson. Tfn 070 095 9051
Deltagarantal           10
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material kan
                                 tillkomma. 
Tid                            Tisdagar kl. 13.00 – 15.15 jämna veckor med
                                 start 21 septemberi. Sex tillfällen.
Ansvarig                   Peter Engström. Tfn 070 924 57 15
                       FILOSOFI / RELIGION                       


Filosofi – klassiska problem och nya strömningar

Med Wittgenstein blir vardagen åter mirakulös
Vi samtalar om några klassiska problem som fortfarande är aktuella. Postmodernism och andra ismer. Analytisk filosofi idag - nytt vin i gamla läglar? Hur argumenterar man om moral? Kursen innehåller delvis nytt material.
Inga krav på förkunskaper eller tidigare kurser.Kursledare                 Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och
                                  Leif  Stille
Deltagarantal            10
Avgift                        300 kr
Tid                             Torsdagar kl. 13.00 – 15.15. Fem tillfällen
                                  30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november,
                                  25 november.

Ansvarig                    Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

__________________________________Världsreligionerna – Judendomen
Vi fortsätter vår serie om världsreligionerna med att åter studera judendomen och försöker besvara frågan hur judarna genom årtusenden kunnat hålla sin identitet och kultur vid liv.

Kursledare                  Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal              10
Avgift                           300 kr
Tid                               Tisdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen 
                                    19 oktober, 2 november, 16 november och 30 november.
Ansvarig                      Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
           

                     

                        KYRKOHISTORIA                               


Kyrkornas mysterium
Under tusen år har kyrkobyggnaderna i vårt land utformats i huvudsak på samma sätt - men i vissa avseenden har det skett stora förändringar, t.ex. vad gäller inredning och bildvärld, men också hur rummet arrangeras. Gudstjänstens former har skiftat under olika tider, liksom trons gestaltning och människors föreställningsvärld. Efter en inledande samling om kyrkorummens bildvärld gör vi fyra exkursioner i närområdet till kyrkor från de senaste fyra århundradena. Dessa kyrkor vittnar både om kyrkolivet när de byggdes och hur de förändringar som de genomgått hör samman med församlingslivets förändringar.

Kursledare                     Peter Bexell. Tfn 073 426 08 46
Deltagarantal                 20
Kurslitteratur                ”Kyrkornas mysterium. Tid-rum-liv-gudstjänst.”
                                      av Peter Bexell.
Avgift                             300 kr  Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                                  Torsdag 7 oktober kl. 13.00–15.15 inledande
                                       föreläsning på Folkuniversitetet. Därefter Tisdagar 
                                       kl.  09.30–11.45 (plus restid) enligt nedan:
                                       19 oktober Domkyrkan, 2 november Kråksmåla, 
                                       16 november Ålem och 30 november Två Systrars
                                       kapell. Resor sker med egen bil eller samåkning. 

Ansvarig                         Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71                       EUROPAS HISTORIA                              


Första Världskriget
Första världskriget 1914–1918 är en av Europas mest genomgripande historiska händelser med över 10 miljoner döda och mer än 20 miljoner skadade. Krigets följder var avgörande för hela 1900-talets världshistoria, inte bara Europas. Fyra imperier gick under (Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern och det Osmanska riket) och nya länder bildades från Norra Ishavet till Medelhavet. I Mellanöstern skapades nya stater som gav upphov till dagens konflikter. Freden som skulle göra slut på alla krig visade sig istället bli ”alla krigs moder”.


Kursledare                 Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71
Deltagarantal             10
Avgift                         300 kr. Kostnad för litteratur kan tillkomma.
Tid                              Torsdagar kl. 10.00 - 12.15. Fyra tillfällen 
                                   7 oktober, 21 oktober, 4 november och 18 november.
Ansvarig                     Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61

   
                     

                                   EKONOMI                                  


Aktiekunskap - grundkurs
Kursen ger en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har mångårig erfarenhet av arbete med aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktie-spararna. I kursen ingår ett besök på Aktiespararnas kvällsmöte i Kalmar.
 
Kursledare                   Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal               10
Avgift                           350 kr.
Kurslitteratur               ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
Tid                                Torsdagar jämna veckor kl. 09.30 – 11.45. 
                                     Sex tillfällen. Start 9 septrmber.
                                     Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter
                                     överenskommelse med deltagarna
Ansvarig                       Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72

 

 __________________________________Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruniversitetets grundkurs.
 
Kursledare                       Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal                  10
Avgift                               300 kr.
Kurslitteratur                  ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson
                                        samt olika företags årsredovisningar.
Tid                                   Torsdagar ojämna veckor kl. 09.30 – 11.45.
                                        Fyra tillfällen. Start 16 september.
Ansvarig                          Tiit Saarman. Tfn 070 827 71
                                    DATA                                     

IT - Apple
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare (OBS! ej Android)
Vi går igenom hur vi strukturerar och sparar våra bilder på olika sätt t. ex. i moln,
på USB, på hårddiskar eller i olika program. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller storbildsprojektor.
Kursen vänder sig endast till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (dator), det går bra att delta i Applekursen ändå.
OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).
     
Kursledare              Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagare                8
Avgift                      600 kr
Tid                          Torsdagar kl. 09.00–11.30, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov                                         
Ansvarig                 Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

_________________________________Från PC till Mac
Detta är en nybörjarkurs. En grundläggande och orienterande Mac-kurs för dig som har skaffat en Mac och tidigare haft PC. Vi går igenom några skillnader i operativsystem, ord och uttryck, bilder, Apple-ID, iCloud. Vi tittar på program som Pages och Numbers. 
OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).

Kursledare              Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagare                8
Avgift                      600 kr
Tid                          Torsdagar kl. 13.00–15.30, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov.
Ansvarig                 Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17
 

                              SLÄKTFORSKNING                        


Släktforskning – Fortsättningskurs A - udda veckor

Kursledare                 Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal             4
Förkunskaper             Genomgått grundkurs i släktforskning
Avgift                         350 kr
Tid                              Fredagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor med start
                                   17 september. Sex tillfällen 
Lokal                           Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                     Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 

_________________________________Släktforskning – Fortsättningskurs B - jämna veckor

Kursledare                 Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal             4
Förkunskaper             Genomgått grundkurs i släktforskning
Avgift                         350 kr
Tid                              Fredagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                                   Start 10 september. Sex tillfällen 
Lokal                          Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig                     Lena Persson. Tfn 073 053 03 06

 


 

                                  HÄLSA                                     


Att röra sig enkelt och lätt                                           
Feldenkraismetoden® är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på människans ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.
Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

Kursledare               Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal           10
Avgift                       350 kr
Tid                            Fredagar kl. 09.45-12.00 varje vecka.
                                 Start 5 november. Sex tillfällen
Utrustning                Bekväma kläder
Lokal                        Trappan bredvid Slottsvägen 1A, Kalmar
Ansvarig                   Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

 

 _________________________________

 


                                    NATUR                                  

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse. Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras. Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.

Kursledare                   Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal               10
Avgift                           300 kr. 
Tid                               Onsdagar kl. 13.00 – 15.15 den 1 september,
                                    8 september och 15 september.
                                    Heldagsexkursion under senare delen av september
                                    efter överenskommelse med kursdeltagarna.
Ansvarig                      Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72   


_________________________________
                        NATUR/EXKURSIONER                    

Från rykande vulkaner till knakande inlandsisar
Jan Mikaelsson är geolog och tar oss med på en resa i tiden under vilken vi försöker förstå hur vårt landskap formats från urtiden till nutiden. Vi besöker bland annat spåren av ett vulkanutbrott i Nybro, de stora åsarna i Orrefors och den spännande torvmossen i Algutsboda.

Kursledare                 Jan Mikaelsson
Deltagarantal             30
Avgift                         300 kr
Tid                              Torsdagen den 16 september kl. 08.30–ca 16.30
                                   Samling i Kalmar, Pressbyrån vid Fiskargatan, för vidare resa
                                   med gemensam buss (ingår i avgiften).
                                   Medtag egen lunch som intas ute i naturen.
Ansvarig                     Lena Persson. Tfn 073 053 03 06


________________________________Fåglar – höstmagik på södra Öland
Donat Hullmann är ornitolog och tar oss under två dagar med ut i naturen och i
fåglarnas värld på södra Öland.
Vi möter både vanliga och ovanliga fåglar under deras flytt mot varmare breddgrader. Vilka fågellokaler på södra Öland vi besöker, avgörs av var det finns flest och mest intressanta fåglar vid respektive tillfälle.
Vi hoppas få se både småfåglar, vadare, änder och rovfåglar. Du får vara med om två dagar med fina naturupplevelser.
Klä dig klokt och glöm inte egen fika. Ta med kikare om du har – annars delar vi med oss så att alla kan få se fåglarna på nära håll.

Du kan välja mellan tre alternativa kurstillfällen:
Grupp 1: Onsdagar  22 september och 13 oktober kl. 09.00–ca 14.00
Grupp 2: Torsdagar 23 september och 14 oktober kl. 09.00–ca 14.00
Grupp 3: Fredagar   24 september och 15 oktober kl. 09.00–ca 14.00

Kursledare              Donat Hullmann.
Deltagarantal          20 per grupp
Avgift                      400 kr
Tid                           se ovan
Plats                        Södra Öland. Exakt plats meddelas de anmälda
                                deltagarna. 
Ansvarig                 Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84

________________________________