STUDIECIRKLAR                           

Lokal för studiecirklar:
Folkuniversitetet, Kaggensgatan 42, Kalmar om inte annat anges.

                    NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKURSER            

                                 

För språkkurser gäller Europarådets rekommenderade nivåskala. Var och en kan själv med hjälp av skalan i grova drag bestämma sin nivå och söka rätt kurs.

Nivå Nybörjare
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper.

Nivå A1
Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt.

Nivå A2
Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kom­municera i enkla sammanhang.

Nivå B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden.

Nivå B2
Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd i stort löper utan problem. Jag kan uttala mig klart och detal­jerat om många olika ämnen.

Nivå C1
Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål.

Nivå C2
Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande.

 

___________________________________

                                    SPRÅK                                     


Engelsk konversation – Nivå B1              
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna ditt uttal och bygga på ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska, kompletterat med lite grammatik.
 
Kursledare               Marianne Bram. Tfn 073 386 30 61
Deltagarantal          10
Litteratur                 ”New Levels 4”
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid                           Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 varje vecka.
                                Start 19 januari Tio tillfällen
Ansvarig                  Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

__________________________________


Engelsk konversation – Nivå B2                    
Vi läser texter och samtalar kring dessa.

Kursledare               Jill Östlund. Tfn 0480 41 12 86

Deltagarantal           10
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                 tillkommer.

Tid                            Tisdagar kl. 10.00 – 12.15 udda veckor. 
                                 Start 18 januari. 
Sju tillfällen
Ansvarig                   Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65 

                           ___________________________________


Italienska – Nivå A2
En kurs för dig som tidigare haft kontakt med italienska språket. Kursboken är Communicare 2 och den inspirerar oss till samtal om aktuella händelser och platser i Italien. Vi läser italienska noveller och tidningsartiklar.


Kursledare                Inger Adriansson. Tfn 076 141 30 35
Deltagarantal            12
Avgift                        350 kr. Kostnad för litteratur och material
                                  tillkommer.
Tid                             Tisdagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor. 
                                  Start 25 januari. Sju tillfällen.                                

Ansvarig                    Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61Tyska – Nivå B1                                                              
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i tyska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger på det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.
 
Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal           12
Litteratur                 Studiematerial meddelas senare.
Avgift                       350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                           Måndagar kl.10.00 – 12.15 jämna veckor.
                                Start 24 januari. Sju tillfällen.
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

                               ____________________________________


Franska - Nivå B1
Kursen är tänkt för dig som har grundläggande kunskaper i franska men vill träna uttal och utöka ordförrådet genom dialogövningar, kortare textstudier och sånger. Tyngdpunkten ligger i det kommunikativa kompletterat med basgrammatik.

Kursledare               Inger Ilg. Tfn 073 581 75 36
Deltagarantal          12
Litteratur                 Génial 2. Marie-Louise Sanner och Lena Wennberg
Avgift                       350 kr Kostnader för litteratur och material tillkommer
Tid                           Tisdagar kl. 10.00 -12.15 udda veckor. 
                                Start 18 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                  Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

_________________________________


Franska – Cercle de lecture                                                                       
En bokcirkel där vi diskuterar, undrar och funderar över texten vi läst. Givetvis sker allt samtal på franska. Kompetenskrav runt B1/B2-nivån. On est ici pour cause du plaisir de parler français!
 
Kursledare                Lars Rudling. Tfn 073 358 53 87
Deltagarantal            12
Litteratur                  Romain Gary, La vie devant soi.
Avgift                        350 kr. Kostnad för litteratur och material tillkommer.
Tid                             Grupp 1Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 jämna veckor.
                                  Start 26 januari. Sju tillfällen
                                  Grupp 2Onsdagar kl. 10.00 – 12.15 ojämna veckor.
                                  Start 19 januari. Sju tillfällen
Ansvarig                    Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

 __________________________________                                   MUSIK                                        

Jazzens historia                                                                       
Johan Sandholm är musiker och folkbildare. Denna termin fördjupar vi oss i några av jazz- historiens mest intressanta skivor, personligheter och grupper.
Det blir många lyssningsexempel blandat med lite historik och teori.
Kurslitteratur: ”Jazz – musik, människor, miljöer” av Jan Bruér och Lars Westin.

 

Kursledare Johan Sandholm. Tfn 070 699 60 83
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Onsdagar kl. 10.00–12.15. Sex tillfällen:19 januari,
2 februari, 16 februari, 2 mars, 16 mars och 30 mars.
Lokal Lorensbergskyrkan, Lorensbergsleden 8, Kalmar
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

__________________________________


Lyssna och titta på opera
Operakursen gör en paus under våren 2022. Orsaken är att vår mycket uppskattade lärare Peter Hausenkamp har flera andra engagemang. Peter kommer tillbaka med ny operakurs hösten 2022.

                             LITTERATUR                                    

Litteraturcafé             
Vi ses en gång i månaden på Stadsbiblioteket, samtalar om böcker vi läst och dricker eftermiddagskaffe/te. De dagar och teman vi valt i höst är: 

 

Tisdag 1 februari Resor
Tisdag 1 mars Judiska författare
Tisdag 5 april Novellsamlingar
Tisdag 3 maj Norska författare


 

Temaansvariga Eva Malmstedt. Tfn 070 550 72 14
Ulla Gillberg. Tfn 070 284 10 77
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr för hela serien
Tid Tisdagar enligt ovan kl. 13.30–15.45
Lokal Kalmar Stadsbibliotek, Esplanaden 30 (G:a Posten)
Ansvarig Ann-Britt Sparre. Tfn 073 340 43 01


 

                            ORD OCH SPRÅK                            

Ord och språk
Ord och språk är en väsentlig del av vårt sociala liv. Höstens kurs ger spännande inblickar i gångna tider och innebörden i de ord man tänkt eller skapat. De antika systerspråken latin och grekiska bidrar med åtskilligt, men även svensk språkhistoria är högintressant. Svåra termer kan bli lätta om man förstår deras delar och kanske deras etymologi. Därtill kommer dagens språkutveckling på gott och ibland på ont. Nya ordvänner är välkomna till kursen!
 

Kursledare Rune Persson. Tfn 070 095 9051
Deltagarantal 16
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur och material kan tillkomma.
Tid Tisdagar kl 10:15 - 12:30 jämna veckor. Start 25 januari. Sex tillfällen.
Ansvarig Peter Engström. Tfn 070 924 57 15                       FILOSOFI / RELIGION                       


Filosofin genom tiderna

”Två ting fyller mig alltid med lika stor förundran: stjärnhimlen över mig och den moraliska lagen inom mig” (Kant).
De stora tänkarna - Platon, Hume, Kant - är väl värda att möta även idag. De klassiska problemen inom kunskapsteori och livsåskådning är därför en viktig del av denna kurs.
Vi går igenom filosofin historiskt och tematiskt. Vår tids filosofi - postmodernism, marxism, analytisk filosofi - behandlas också, liksom praktisk filosofi (värderingar).
Nytt material och ny uppläggning. Inga förkunskaper behövs.

 
Kursledare Nils Fredrik Aurelius. Tfn 070 530 42 19 och Leif  Stille
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr. Kostnad för litteratur och material kan tillkomma.
Tid Torsdagar kl. 13.00 – 15.15. Fem tillfällen. 20 januari,
3 februari, 17 februari, 3 mars samt 17 mars.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

__________________________________


Världsreligionerna – Islam
Islam är den andra religionen vi studerar i serien om Världsreligionerna. Varför uppstod islam? Hur har religionen utvecklats? Vad innebär det att vara muslim idag? När man nämner islam idag är det många som tänker fundamentalism och terrorattentat. Detta är ett ohistoriskt synsätt. Islam har 1,5 miljarder anhängare och har utmärkt sig genom tiderna att vara ytterst tolerant och en religion där man bryr sig om sina medmänniskor. Vilken plats bör religionen ha i vårt öppna, demokratiska samhälle? I Sverige har vi ansett att tron är en privat angelägenhet och att religionen har spelat ut sin roll. I andra delar av världen verkar utvecklingen gå i motsatt riktning.
 

Kursledare Ulf Bergman. Tfn 070 586 25 68
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr.
Tid Tisdagar kl. 13.00 – 15.15. Fyra tillfällen 8 februari,
22 februari, 8 mars samt 22 mars.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

         

                        KYRKOHISTORIA                               


Kyrkornas mysterium
Utformningen av kyrkobyggnader i vårt land har genom århundraden präglats av de olika stilarter, funktioner, byggnadsmaterial och detaljer som varit gällande för platsen och tidsepoken. Detsamma har gällt t.ex. inredning och bildvärld, men också hur rummet arrangeras. Gudstjänstens former har skiftat under olika tider, liksom trons gestaltning och människors föreställningsvärld.
Efter en inledande samling om kyrkorummens bildvärld gör vi fyra exkursioner i närområdet till kyrkor från medeltiden. Dessa kyrkor vittnar både om kyrkolivet när de byggdes och hur de förändringar som de genomgått hör samman med församlingslivets förändringar.

 

Kursledare Peter Bexell. Tfn 073 426 08 46
Deltagarantal 20
Avgift 300 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid Tisdag 1 mars kl. 13.00–15.00, inledande föreläsning på Folkuniversitetet.
Därefter studiebesök i fyra medeltida kyrkor i Kalmars närområde tisdagar 15 mars, 29 mars, 12 april och
3 maj kl. 09.30–11.45 (plus restid).
Resor sker med egen bil eller samåkning.
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71                                HISTORIA                                     


Mellankrigstiden 1919 - 1939
 1800-talets framtidstro och optimism slutade i första världskrigets skyttegravar med tiotals miljoner dödade och sårade. Fyra imperier hade gått under och nya nationalstater hade grundats från Norra Ishavet till Medelhavet. I Versaillesfreden 1919 försökte segrarna hitta en lösning som skulle göra slut på alla krig och skapa en demokratisk värld. Istället följde andra världskriget med ännu värre fasor. 

Vi kommer bl a att ta upp:


  • Hur demokratierna gick under i nästan alla europeiska länder
  • Händelserna som ledde fram till andra världskriget
  • Sverige under mellankrigstiden

  • Likheter med vår egen tid 
 
Kursledare Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 7
Deltagarantal 16
Avgift 300 kr.
Tid Torsdagar kl. 13.00 - 15.15. Fyra tillfällen 21 april, 28 april, 5 maj och 19 maj.
Ansvarig Eva Jerneck. Tfn 070 641 69 61
 
   
                                   EKONOMI                                  

Aktiekunskap - grundkurs
Kursen ger en övergripande kunskap om aktier och aktieplacering och leds av Carl-Axel Nilsson. Han har mångårig erfarenhet av arbete med aktieplacering via sitt arbete på Sparbanken/Swedbank och genom sitt engagemang i lokalavdelningen av Aktie-spararna. I kursen ingår ett besök på Aktiespararnas kvällsmöte i Kalmar.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Kurslitteratur ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson.
Avgift 350 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid Torsdagar ojämna veckor kl. 09.30–11.45. Sex tillfällen. Start 17 februari. Tidpunkt för besök hos Aktiespararna efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72
__________________________________

Aktiekunskap - fortsättningskurs
Deltagande förutsätter grundkunskaper om aktier t.ex via Senioruniversitetets grundkurs.
 
Kursledare Carl-Axel Nilsson. Tfn 070 848 82 02
Deltagarantal 10
Kurslitteratur ”Allt du behöver veta om aktier” av Ingvar Karlsson samt olika företags årsredovisningar.
Avgift 300 kr. Kostnad för litteratur tillkommer.
Tid Torsdagar jämna veckor kl. 09.30–11.45. Fyra tillfällen. Start 24 februari.
Ansvarig Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72
__________________________________


                                    DATA                                     

Bilder i iPhone/iPad
Hantera dina digitala bilder - för Appleanvändare, iPhone/iPad (OBS! ej Android). Vi går igenom hur vi strukturerar och sparar våra bilder på olika sätt. Vi tittar också på olika möjligheter att presentera och visa bilder via bildspel och hur man skapar och beställer fotoböcker, visar bilder via TV eller storbildsprojektor. 
Kursen vänder sig endast till Appleanvändare med iPhone och/eller iPad. Det är många Appleanvändare som har PC (windowsdator), men det går bra att delta i Applekursen ändå.

OBS! Tag med egen iPhone och/eller iPad, (dator).

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar kl. 09.00–11.30, 10 februari, 10 mars, 24 mars och 7 april.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17
_______________________________

Bli god vän med din Mac
Kursen vänder sig till dig som idag använder en Macdator och som vill fördjupa dina kunskaper i att använda en Mac. Kursen vänder sig också till dig som är helt ny Macanvändare. Vi fördjupar oss i Macens motsvarighet till Microsof Office, Pages, Numbers och Keynote, som följer med varje Mac. Vi tittar också på hur du kan använda den inbyggda funktionen TimeMachine, som bl a hjälper dig att återställa filer som kan ha raderats av misstag eller om det uppstått något fel på dem.
OBS. Ta med egen Mac om du har en som är bärbar.

 
Kursledare Tom Gagner Tfn 070 888 71 97
Deltagarantal 8
Avgift 600 kr.
Tid Torsdagar kl. 13.00–15.30, 10 februari, 10 mars,
24 mars och 7 april.
Ansvarig Hans Gillberg. Tfn 072 721 91 17

 
                              SLÄKTFORSKNING                        

Släktforskning – nybörjarkurs A - udda veckor
 
Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 10.00–12.15 udda veckor med start 21 januari. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06
_________________________________

Släktforskning – nybörjarkurs B - jämna veckor
 
Kursledare Birgitta Berkemar. Tfn 070 37 68 554
Deltagarantal 4
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 10.00–12.15 jämna veckor med start
28 januari. Sex tillfällen
Lokal Forskarstugan, Ståthållaregatan 52 A, Kalmar
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06


                                  HÄLSA                                     

Att röra sig enkelt och lätt                                           
Feldenkraismetoden® är en etablerad metod för att lära sig minska spänning och trött­het och som också lindrar smärta och stelhet. Metoden är uppbyggd på människans ursprung­liga, medfödda sätt att röra sig. Undervisningen sker i grupp och syftar till ökad medvetenhet genom rörelse. Delta­garna utför, mestadels liggande på golvet, långsamt rörelser efter lärarens instrukt­ioner.

Kursen vänder sig i första hand till dig som ej deltagit tidigare men i mån av plats är även gamla deltagare välkomna.

 
Kursledare Agneta Stenkula. Tfn 070 760 82 24
Deltagarantal 10
Avgift 350 kr.
Tid Fredagar kl. 09.45–12.00 varje vecka. Start
21 januari. Sex tillfällen.
Utrustning Bekväma kläder
Lokal Ingång via trappan bredvid Slottsvägen 1A, Kalmar
Ansvarig Christer Rosén. Tfn 070 215 08 65

                                  BRIDGE                                     

Bridge - Introduktionskurs                                           
De flesta känner till att bridge är ett kortspel med fyra spelare. Men vad är träkarl, kontrakt och sang? Till denna nybörjarkurs behövs inga förkunskaper. Mycket spel och grundläggande teori erbjuds på denna ”pröva på–kurs”.
 
Kursledare Bibbi Johansson. Tfn 070 271 31 22
Deltagarantal 24
Avgift 400 kr.
Kurslitteratur Erhålles vid första kurstillfället. Kostnad 150 kr.
Tid Onsdagar kl. 13.00–16.00 varje vecka med start 19 januari. Sex tillfällen.
Lokal Bridgens Hus, Varvsholmen, Kalmar
Ansvarig Lars Carlsson. Tfn 070 217 05 71

                                    NATUR                                  

Det svenska kulturlandskapet
Kursen belyser det svenska kulturlandskapets utveckling från jägar- och samlarstadiet fram till det moderna jordbruket. Faktorer som markanvändning, djurens betning, skötsel av slåtterängar, åkerbruk samt tekniska innovationer har här spelat stor roll. Även statliga ingripanden i form av skiftesreformer har haft väsentlig betydelse. Med äldre lantmäterikartor till grund kommer utvecklingen av en by att studeras. Kursen omfattar tre föreläsningar samt en heldagsexkursion till Bråbygden, som är känd som ett av Sveriges största sammanhängande kulturlandskap.
 
Kursledare Arnold Samuelsson. Tfn 0480 142 16
Deltagarantal 10
Avgift 300 kr.
Tid Onsdagar kl. 13.00–15.15 den 13 april, 20 april samt 27 april. Heldagsexkursion någon gång under maj efter överenskommelse med deltagarna.
Ansvarig Tiit Saarman. Tfn 070 827 71 72
                        NATUR/EXKURSIONER                    

Kalkslam, bläckfiskar och skurverk
Jan Mikaelsson är geolog och tar oss med till norra Öland. Vi besöker några spännandet platser som vittnar om en fängslande historia som började för miljontals år sedan. Dagens genomgående tema är ”den annorlunda grunden”, dvs den unga kalkstenen med dess innehåll, landformer och landskap. Vi pratar också om ölänningarnas slit och vedermödor med ”flisan”, både på ont och gott. Vi besöker skurverken i Jordhamn, Gillberga Natur- och Kulturbrott, Byrums raukar, Ramsnäs flygsandsområde och Högenäs Orde strax söder om Källa gamla kyrka.
Som förberedelse till exkursionen ingår två föreläsningar med temat ”Öland - i grunden annorlunda”.

 
Föreläsning 1 Torsdag 28 april kl. 10.00-11.30 i Lorensbergskyrkan
Föreläsning 2 Torsdag 5 maj kl. 10.00-11.30 i Lorensbergskyrkan
Exkursion Torsdag 12 maj kl. 08.30-ca 16.30
 
Kursledare Jan Mikaelsson
Deltagarantal 40
Avgift 400 kr.
Tid Se ovan
Plats Samling för exkursion: Pressbyrån, Fiskaregatan i Kalmar för vidare resa med gemensam buss (ingår i avgiften). Medtag egen lunch som intas ute i naturen.
Ansvarig Lena Persson. Tfn 073 053 03 06
______________________________________________________________

Möt vårens fåglar på Öland
Donat Hullmann är ornitolog och tar oss under två dagar med ut i naturen och i fåglarnas värld på södra Öland.
Vi välkomnar fåglarna tillbaka till våra breddgrader efter sina vinterkvarter söderut. Vilka fågellokaler på södra Öland vi besöker avgörs av var det finns flest och mest intressanta fåglar vid respektive tillfälle. Vi lär oss känns igen fåglarna på deras utse- ende, flykt, sång och andra läten. Vi hoppas få se både småfåglar, vadare, änder och rovfåglar. Du får vara med om två dagar med fina naturupplevelser.
Klä dig klokt och glöm inte egen fika. Ta med kikare om du har – annars delar vi med oss så att alla kan få se fåglarna på nära håll.


Du kan välja mellan fyra alternativa kurstillfällen:
Grupp 1: Tisdagar 3 maj och 31 maj kl. 09.00–ca 14.00
Grupp 2: Onsdagar 4 maj och 1 juni kl. 09.00–ca 14.00
Grupp 3: Torsdagar 5 maj och 2 juni kl. 09.00–ca 14.00
Grupp 4: Fredagar 6 maj och 3 juni kl. 09.00–ca 14.00
 
 
Kursledare Donat Hullmann
Deltagarantal 20 per grupp
Avgift 400 kr totalt för båda tillfällena
Tid Se ovan
Plats Ottenby, Södra Öland.
Ansvarig Lasse Ernst. Tfn 070 640 62 84
      ______________________________________________________________