Verksamhetsberättelse 2017


Årsmöte
Årsmötet hölls den 6 mars 2017 i Lorensbergskyrkan. 

Ordförande för mötet:
     Harald Stenhag, Sekreterare: Lena Persson

Protokolljusterare:
    Gunnar Magnusson och Jan Målberg. 

* Revisorer:
     Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. 
     Berit Österbo valdes till revisorssuppleant.

* Valberedning
    Anna-Karin Wägare valdes till ny medlem i valberedningen.  
    Monika Edman kvarstår. 

Styrelseledamöter
    Ordförande Lars Carlsson.
    Styrelsen har bestått av v. ordf. Ingrid Lange, Hans Gillberg, Eva Malmstedt,  
    Lena Persson, Lasse Ernst, Tiit Saarman och Christer Rosén (adj.)
    Peter Engström och Ann-Britt Sparre har som suppleanter deltagit i styrelsens 
   arbete.

Årsavgiften Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften till 250 kr.

   
Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
Programkommitté för 2017:
Ingrid Lange (sammankallande), Eva Malmstedt, Christer Rosén, Tiit Saarman, Hans Gillberg, Peter Engström och Lasse Ernst. Vid merparten av mötena har även Lena Person och Lars Carlsson deltagit.
Kassör 
Ann-Britt Sparre. 
Sekreterare
Lena Persson.
KSU:s kurskatalog
Eva Lindh fortsätter som redaktör. 

Styrelsen har hållit 10 styrelsemöten, 2 planeringsdagar, 2 lärarmöten          
samt 2 möten för att distribuera programkatalogen.
Programkommittén har hållit 12 möten.


Expeditionen har under januari – juni och augusti – december hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid torsdagar mellan kl.10:00-12:00.

Samverkan 
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidrags berättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service. 
Ett särskilt samverkansavtal är upprättat mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Stadsbiblioteket och Kulturskolan.  
Månadsmötena, Världen idag samt Opera och Jazz har genomförts i Lorensbergskyrkan. 

Medlemshantering
En kansligrupp (Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Gunilla Johnsson och 
Brita Strand) administrerar medlemsfrågor. Samordnare för gruppen är KSU:s sekreterare. 

Hemsidan www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administreras av Björn Lange. 

Kursprogram
En särskild programkommitté har handlagt programutbudet och kontakterna med föreläsare/kursledare.
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet, kommande termins föreläsare samt till lokala medier.

Månadsmöten 
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under terminstid hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan. 
Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten.
En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.
Den 4 december bjöds medlemmarna på fika och Jazz av Sonnys Boys.
 
Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:   
 - Språk: Engelska, Franska, Italienska och Tyska . 
 - Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé ,Nobelpriset i litteratur
   och Orden som nyckel till historien
 - Datorkunskap: Smarta telefoner och surfplattor, Surfplatta – Android,
   Smartphone – Android, Ipad/Iphone, Digitalt foto, Windows 10
 - Natur: Det svenska kulturlandskapet(vt 2017), Svampkännedom (ht
   2017)
   Möt våren med fågelskådning på södra Öland (vt 2017), och Natur i
   staden.
 - Övrigt: Släktforskning, Kalla Kriget, Första Världskriget, Vinkunskap, 
   Att röra sig enkelt och lätt, Filosofi och Judendom

Studiebesök/Exkursioner
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts vt 2017:
 - Åmund och Hossmo gård
 - Formpress i Färjestaden
 - Mönsterås bruk 
 - Följande studiebesök och exkursioner har genomförts ht 2017:
 - Station Linné
 - Fåglar på södra Öland
 - En dag med fåglar – Donat Hullman
 - Åmund och Hossmo gård
 - Wanås

Studieresor 
Studieresa med övernattningar har genomförts enligt följande:
Kulturhistoriska städer i Tyskland maj – 2017.

Film - Över Sund över Hav 
Om skuttrafiken i Kalmarsund av Sven Ekberg och Niclas Wimmerberg.

Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har haft en konferensdag med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping
och Kristianstad.

Kursledarträffar
Vid terminsstart har upptaktsträffar hållits med kursledare och kursansvariga.  Våren 2017 genomfördes en resa för lärare och kursansvariga till Kristianopel.


Föreningen år 2017 i siffror

Medlemmar vid årets slut                   ca      950    
Månadsmöten inklusive årsmöte         ca    3 000 besökande
Studiecirklar                                                45 st
Föreläsningsserier                                        10 st
(inklusive klassisk musik och jazz)          
Studiebesök/Exkursioner                                9 st
Studieresa                                                     1 st

        
Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligrupp, funktionärer samt till våra samarbetspartners!
 
Kalmar den 1 februari 2018

Lars Carlsson           Ingrid Lange        

Lena Persson          Ann-Britt Sparre        Hans Gillberg
            Kassör

Eva Malmstedt        Lasse Ernst        Tiit Saarman