Verksamhetsberättelse 2018


Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 12 mars 2018 i Lorensbergskyrkan. 
 • Ordförande för mötet: Britt-Mari Idensjö, Sekreterare: Peter Engström
 • Protokolljusterare: Carl Henrik Hybbinette och Christer Olander. 
 • Revisorer: Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. 
                    Berit Österbo valdes till revisorssuppleant.

Valberedning
Till valberedning valdes Anna-Karin Wägare (sammankallande), Britt-Marie Hammarskiöld och Tommy Nederfors. 

Styrelseledamöter
Ordförande Lars Carlsson.
Styrelsen har bestått av v. ordf. Lena Persson, Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre,  Lasse Ernst, Tiit Saarman, Peter Engström och Christer Rosén 
Eva Jerneck och Karin Persson har som suppleanter deltagit i styrelsens arbete.

Årsavgiften
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2019 till 250 kr.    

Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
Programkommitté för 2018:
Hans Gillberg (sammankallande), Eva Jerneck, Christer Rosén, Tiit Saarman, Karin Persson, Peter Engström och Lasse Ernst. 
Vid merparten av mötena har även Lena Persson och Lars Carlsson deltagit.
Kassör 
Ann-Britt Sparre. 
Sekreterare
Lena Persson.
KSU:s kurskatalog
Eva Lindh fortsätter som redaktör. 

Styrelsen har hållit 8 styrelsemöten, (Plus konstituerande möte) 2 planerings-
dagar, 2 lärarmöten samt 2 möten för att distribuera programkatalogen.
Programkommittén har hållit 10 möten.
 

Samverkan 
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidrags- berättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service. 
Ett särskilt samverkansavtal är upprättat mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Kulturskolan.  
Månadsmötena, Världen idag samt Opera och Jazz har genomförts i Lorensbergskyrkan. 

Medlemshantering
Expeditionen har under januari – juni och augusti – december hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid torsdagar mellan kl.10:00-12:00.

Kansligruppen (Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Pia Johannesson och 
Brita Strand) administrerar medlemsfrågor. 
Lena Persson är samordnare för gruppen. 

Hemsidan www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administreras av Björn Lange. 

Kursprogram
En särskild programkommitté har handlagt programutbudet och kontakterna med föreläsare/kursledare.
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet, kommande termins föreläsare samt till lokala medier.

Månadsmöten 
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under terminstid hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan. 
Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten.
En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.
Den 3 december bjöds medlemmarna på fika och jazz av Jan Ottossons Trio.
 
Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i: 
 • Språk: Engelska, Franska, Italienska och Tyska . 
 • Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé och Orden som nyckel till historien.
 • Datorkunskap: IT, smarta telefoner , surfplattor och digitalt foto.
 • Natur: Det svenska kulturlandskapet, Fåglar nära och långt borta och Natur i staden.
 • Övrigt: Släktforskning, Mellankrigstiden och Kalla Kriget, Vinkunskap, Att röra sig enkelt och lätt, Filosofi och Judendom och Islam, Aktiekunskap och Kyrkornas mysterium.
 • Konst och musik: I konstens och arkitekturens värld, Klassisk musik, Jazz och Opera

Studiebesök/Exkursioner
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts vt. 2018:
 • Kalmars nya Brandstation
 • Åmund och Hossmo gård
 • Följande studiebesök och exkursioner har genomförts ht 2018:
 • Fåglar på södra Öland
 • En dag med fåglar
 • Kalmars nya brandstation
 • Xylem och Målerås bruk (20 sept.)

Studieresor 
Studieresa med övernattningar har genomförts enligt följande:
Vilnius och Riga (10 – 17 maj).

Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har haft en dialog och telefonkonferens med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping och Kristianstad.

Kursledarträffar
Vid terminsstart har upptaktsträffar hållits med kursledare och kursansvariga.
KSU hade även traditionell jullunch.  
Våren 2018 genomfördes en resa för lärare och kursansvariga till Långasjö
Och Korrö i Blekinge.

Föreningen år 2018 i siffror
 • Medlemmar vid årets slut                           ca    1 000    
 • Månadsmöten, årsmöte och föreläsningar    ca    3 600 besökande
 • Studiecirklar                                                         45 st
 • Föreläsningsserier                                                   9 st              (inklusive klassisk musik, opera och jazz)          
 • Studiebesök/Exkursioner                                          6 st
 • Studieresa                                                              1 st

        
Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligrupp, funktionärer samt till våra samarbetspartners!
 
Kalmar den 1 februari 2019Lars Carlsson             Lena Persson        Christer Rosén            Ann-Britt Sparre    Peter Engström
            Hans Gillberg            Lasse Ernst        Tiit Saarman