Årsredovisning 2020
                         
                             Verksamhetsberättelse
 

Pga Coronapandemin har KSU tvingats att ställa in all        verksamhet från  
mitten av mars. Enstaka studiecirklar kunde dock slutföras med 
distansundervisning.
 
Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 16 mars 2020 i Lorensbergskyrkan. 
Pga Coronautbrottet deltog enbart ett 30-tal medlemmar. 
 
 • Ordförande för mötet: Lars Carlsson, Sekreterare: Lena Persson
 • Protokolljusterare:  Bengt Skoog och Rolf Bertilsson. 
 • Revisorer Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. 
 •  Berit Österbo valdes till revisorssuppleant. 

 • Valberedning
    Till valberedning valdes Tommy Nederfors(sammankallande),
    Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström. 
 
 • Styrelseledamöter
Ordförande Lars Carlsson.
Styrelsen har bestått av v. ordf. Lena Persson, Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre,  Lasse Ernst, Tiit Saarman, Eva Jerneck samt Christer Rosén.
Peter Engström och Rose-Marie Elling har som suppleanter deltagit i styrelsens arbete.


Årsavgiften Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2021 till 250 kr. 
   
Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
Programkommitté för 2020:
Eva Jerneck (sammankallande), Christer Rosén, Tiit Saarman, 
Peter Engström, Hans Gillberg, Lasse Ernst och Rose-Marie Elling. 
Vid mötena har även Lena Persson och Lars Carlsson deltagit.
Kassör 
Ann-Britt Sparre. 
Sekreterare
Lena Persson.
 
KSU:s kurskatalog
Lasse Ernst var redaktör för vårkatalogen 2020 och ansvarig för utskicken av tre vykort med information till medlemmarna.
 
Styrelsen har hållit 9 styrelsemöten (plus konstituerande möte) en planerings-dag och ett lärarmöte.
Programkommittén har haft tre enskilda möten innan pandemin slog till.
 
 
Samverkan 
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidrags - berättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och administrativ service. 
Ett särskilt samverkansavtal är upprättat mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Kulturskolan.  
KSU:s månadsmöten samt Opera och Jazz har genomförts i Lorensbergskyrkans lokaler. Ordföranden har regelbundet kontakt med andra Senioruniversitet.
 
Medlemshantering
Expeditionen har under januari - mars hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Därefter har KSU:s telefonsvarare och epost regelbundet kontrollerats.
Kansligruppen (Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Pia Johannesson och 
Brita Strand) administrerar medlemsfrågor. Lena Persson är samordnare för gruppen. 
I syfte att uppdatera medlemsregistret vad gäller e-postadresser och mobil-telefonnummer har styrelsen varit i personlig kontakt med alla medlemmar.
Vi hoppas nu kunna göra massutskick till alla till en ringa kostnad.
 
Hemsidan www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administreras av Björn Lange. 
 
Kursprogram
En särskild programkommitté har handlagt programutbudet och kontakterna med föreläsare/kursledare.
Pga Coronapandemin har vi inte haft mer än sporadisk verksamhet från mitten av mars.
 
Månadsmöten 
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under terminstid hållits första måndagen i januari och februari i Lorensbergskyrkan. 
 
Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:   
Språk: Engelska, Franska, Italienska och Tyska. 
Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé, Ord och språk och Nobelpriset
                
Datorkunskap: It – Apple (Smarta telefoner, surfplattor och digitala bilder.) 
Natur: Natur i staden.
Övrigt: Släktforskning, Kalla Kriget, Aktiekunskap
Att röra sig enkelt och lätt, Filosofi, Islam, Kyrkornas mysterium.
 
Musik:
Klassisk musik, Jazz och Opera
 
Studiebesök/Exkursioner
Det har inte varit möjligt att genomföra dessa under året
 
Studieresa 
Resan till Estland blev inställd
 
Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har haft möte och telefonkonferens med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping och Kristianstad. Via Zoom har ordföranden deltagit i en konferens med alla Senioruniversitet i Sverige.
 
Kursledarträffar
Vid vårens terminsstart har upptaktsträff hållits med kursledare och kursansvariga.
 
Föreningen år 2020 i siffror
 
Medlemmar vid årets slut                              ca                920 pers.
Månadsmöten, årsmöte och föreläsningar       ca                950 pers.
Studiecirklar (klassisk musik, opera och jazz)                          20 st.
Föreläsningsserier                                                                  3 st.

 

Bilaga till verksamhetsberättelse 2020
Sammanställning av föreläsningar som genomförts under våren

 
 
Månadsmöten
Följande föreläsningar har hållits under våren 2020:
 

 • Selma Lagerlöf                                          Anna-Karin Palm        
 • 25 år med Forskning och Framsteg              Björn Fjaestad            
 • Årsmöte. Gustav Vasa 500 år                      Mimmi Mannheimer
 • Artificiell intelligens – (Linnéuniversitetet)    Johan Hagelbäck
                                                                                  
Klassisk musik 
                 
Sune Berglund kursansvarig:
 • Musik för soloinstrument
 • Kammarmusik
 • Sånger

 
Lyssna till Jazz
 
Under våren erbjöds skivor, personligheter och grupper ur jazzens historia av Johan Sandholm. De sista gångerna skedde detta digitalt!
 
Lyssna på Opera
 
Under Peter Hausenkamps ledning har deltagarna framför allt studerat de operor från Metropolitans scen i NY som visats på Kalmar Teater.


             
 
ut diam.