Årsredovisning 2019
                Verksamhetsberättelse
 

Årsmöte
Årsmötet ägde rum den 18 mars 2019 i Lorensbergskyrkan. 
 
 • Ordförande för mötet: Britt-Mari Idensjö, Sekreterare: Lena Persson
 • Protokolljusterare: Ingrid Lange och Bernt Sjöberg. 
 • Revisorer: Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. Berit Österbo valdes till revisorssuppleant. 

 • Valberedning: Till valberedning valdes Tommy Nederfors(sammankallande), Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström. 
 • Styrelseledamöter

    Ordförande Lars Carlsson.
    Styrelsen har bestått av v. ordf. Lena Persson, Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre,
    Lasse Ernst, Tiit Saarman, Peter Engström och Christer Rosén. 
    Eva Jerneck och Karin Persson har som suppleanter deltagit i styrelsens
     arbete.

 • Årsavgiften 
    Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2020 till 250 kr.    

Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
 • Programkommitté för 2019:
    Eva Jerneck (sammankallande), Christer Rosén, Tiit Saarman, Karin Persson, 
    Peter Engström, Hans Gillberg och Lasse Ernst. 
    Vid merparten av mötena har även Lena Persson och Lars Carlsson deltagit.
 • Kassör
    Ann-Britt Sparre. 
 • Sekreterare
    Lena Persson.
 • KSU:s kurskatalog
    Eva Lindh var redaktör för våren 2019 och Lasse Ernst var redaktör för hösten
    2019 
 
Styrelsen har hållit 8 styrelsemöten, (Plus konstituerande möte) 2 planerings-
dagar, 2 lärarmöten samt 2 möten för att distribuera programkatalogen.
Programkommittén har hållit 10 möten.
 
 
Samverkan 
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidrags- berättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service. 
Ett särskilt samverkansavtal är upprättat mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Kulturskolan. 
KSU:s månadsmöten, Linnéuniversitetets föreläsningar samt Opera och Jazz har 
genomförts i Lorensbergskyrkans lokaler. En serie Arkitekturföreläsningar skedde i samarbete med Dryaden.
 
Medlemshantering
Expeditionen har under januari – juni och augusti – december hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid torsdagar mellan kl.10:00-12:00.
Kansligruppen ( Kerstin Hellner, Hélène Landgren, Pia Johannesson och 
Brita Strand) administrerar medlemsfrågor. 
Lena Persson är samordnare för gruppen.
 
Hemsidan www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administreras av Björn Lange. 
 
Kursprogram
En särskild programkommitté har handlagt programutbudet och kontakterna med föreläsare/kursledare.
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet, kommande termins föreläsare samt till lokala medier.
 
Månadsmöten 
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under terminstid hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan.
Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten.
En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.
KSU:s 20 årsjubileum firades med stor musikunderhållning av Lokalteatern.
Den 2 december bjöds medlemmarna på fika och visor av Gustav Fröding, Nils
Ferlin och Lars Forsell framförda av Peter Hausenkamp och Christer Svensson.
 
Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:   
 • Språk: Engelska, Franska, Italienska och Tyska. 
 • Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé, Orden som nyckel till historien och Nobelpriset i litteratur.
 • Datorkunskap: Smarta telefoner, surfplattor och digitala bilder. 
 • Natur: Det svenska kulturlandskapet, Fåglar på Öland och Natur i staden.
 • Övrigt: Släktforskning, Första Världskriget, Mellankrigstiden, Aktiekunskap Att röra sig enkelt och lätt, Filosofi, Islam, Buddism, Hinduism, Vinkunskap och Kyrkornas mysterium. 
 • Konst , arkitektur och musik: I konstens och arkitekturens värld, Klassisk musik, Jazz och Opera
 
Studiebesök/Exkursioner
Följande studiebesök och exkursioner har genomförts vt. 2019:
 • Kährs Golv och Örsjö belysning, 
 • Det svenska kulturlandskapet (Bråbygden)
 • Fåglar på södra Öland
 • Följande studiebesök och exkursioner har genomförts ht 2019:
 • Kährs Golv och Kläckeberga gård
 • Fåglar på södra Öland
 • Studieresor 
 • Studieresa med övernattningar har genomförts enligt följande: Jylland (22 – 26 maj).
 
Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har haft möte och telefonkonferens med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping och Kristianstad.
 
Kursledarträffar
Vid terminsstart har upptaktsträffar hållits med kursledare och kursansvariga.
Våren 2019 genomfördes en resa för lärare och kursansvariga till Karlskrona.
KSU hade även traditionell jullunch för sina medarbetare.  


Föreningen år 2019 i siffror
 • Medlemmar vid årets slut                              ca             1 000        
 • Månadsmöten, årsmöte och föreläsningar       ca             3 900 besökande
 • Studiecirklar                                                                   43 st
 • Föreläsningsserier                                                            9 st
   (inklusive klassisk musik, opera och jazz)                         
 • Studiebesök/Exkursioner                                                   6 st
 • Studieresa                                                                       1 st
 
                                 
Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligrupp, funktionärer samt till våra samarbetspartners!
 
Kalmar den 13 februari 2020
 
 
 
Lars Carlsson                     Lena Persson                       
 
 
 
Christer Rosén                    Ann-Britt Sparre  Peter Engström
                                                 
 
 
 
Hans Gillberg                     Lasse Ernst                          Tiit Saarman
 
 
 
 
                   
Bilaga till verksamhetsberättelse 2019
Sammanställning av föreläsningar som genomförts under året

 

Månadsmöten

Följande föreläsningar har hållits under våren 2019:
 • Vilhelm Moberg                                       Jens Liljestrand           
 • Natur i förändring                                    Harald Säll
 • Ur sund, ur hav                                       Sven Ekberg/Niklas Wimmerberg                            
 • Arkeologi behövs                                     Ludvig Papmehl-Dufay

Följande föreläsningar har hållits under hösten 2019
 • Hasse och Tage                                         Johanna Broman Åkesson
 • Het kärlek i ett hotat Arktis                        Bengt-Åke Öhgren
 • 1947                                                        Elisabeth Åsbrink       
 • Om Nobelpriset i litteratur                          Björn Ahlberg 


Övriga föreläsningar

Våren 2019
 • Sverige under 1900-talet 
    - Sverige 1918 - demokratins genombrott        Ulrika Knutsson
    - 1930-talet Rasinstitut och Folkhem               Maja Hagerman          
    - 1968                                                          Henrik Berggren 
 • I konstens och arkitekturens värld                   Fred Johanson
    - Coleccion del Museo Ruso (Malaga)                                            
    - Ulrica Hydman Vallien
    - Alhambra
 • Klassisk musik, om kompositörer                      Sune Berglund 
    - Bach
    - Hayden
    - Mozart
    - Beethoven 
    - Brahms

Hösten 2019
 • Aktuellt från Linnéuniversitetet 
     - Mat från växtriket                                     Cornelia Witthöft        
     - Alger – inte bara ohyra som blommar          Elin Lindehoff   
     - Hönor, virus och döden                              Jonas Waldenström                                     
 • Arkitekturens historia i Sverige
    Claes Caldenby föreläste fyra tillfällen om arkitekturen i Sverige
    1850 – nutid. Detta var ett samarbete med Dryaden.
 • I konstens och arkitekturens värld                   Fred Johanson
    - Centre Pompidou (Malaga)
    - Portiker i Kalmar
    - Nationalmuseum i Stockholm
 
 • Klassisk musik                                               Sune Berglund
    - Tidig musik år 1000 - 1600
    - Barocken år 1600 - 1750
    - Klassicismen år 1750 - 1820
    - Romantiken år 1810 - 1920
    - Modernismen år 1900 -
 
Vår och Höst
 • Lyssna till Jazz                                                  Johan Sandholm
 • Lyssna på Opera                                                Peter Hausenkamp