Årsredovisning 2021


Verksamhetsberättelse

Digitalt årsmöte Kalmar Senioruniversitet (KSU) den 15 mars 2021

Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Lars Carlsson.

Ordinarie ledamöter: Lena Persson, Hans Gillberg, Ann-Britt Sparre,
Lasse Ernst, Tiit Saarman, Eva Jerneck och Christer Rosén

Suppleanter: Peter Engström och Johan Sandholm har deltagit i styrelsens arbete i samma omfattning som ordinarie ledamöter.

Styrelsen har internt fördelat arbete enligt följande:
Kassör: Ann-Britt Sparre.
Sekreterare och vice ordförande: Lena Persson.
KSU:s kurskatalog: Lasse Ernst

Programkommittén för 2021 har varit identisk med hela styrelsen,

Valberedning
Till valberedning valdes Tommy Nederfors(sammankallande), Britt-Marie Hammarskiöld och Lars Brattström.

Revisorer
Till revisorer valdes Elisabet Engqvist och Ingmar Hedin. 

Årsavgiften
Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften 2022 till 250 kr.    

Styrelsen/Programkommittén har hållit 8 styrelsemöten (varav fyra digitalt via  ZOOM) plus konstituerande möte, 2 planeringsdagar och 2 lärarmöten.

Samverkan
Föreningen samverkar med Folkuniversitetet (FU) som ansvarar för att bidrags- berättigade aktiviteter genomförs enligt gällande statliga direktiv. Dessutom bistår FU med lokaler och viss administrativ service.
Ett särskilt samverkansavtal har förnyats mellan KSU och FU.
Samarbete har skett med Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Kulturskolan.
KSU:s månadsmöten, Linnéuniversitetets föreläsningar samt Opera och Jazz har
genomförts i Lorensbergskyrkans lokaler.

Medlemsservice
Expeditionen har under januari – februari och augusti – december hållits öppen tisdagar kl.10:00 -12:00. Tillgängligheten för medlemmarna har utökats genom att Folkuniversitetet avsatt särskild telefontid torsdagar mellan kl.10:00-12:00.

Kansligruppen (Kerstin Hellner, Pia Johannesson och Brita Strand) administrerar medlemsfrågor. Lena Persson är samordnare för gruppen.

Hemsidan www.kalmarsu.se
För att underlätta kommunikation med medlemmarna och nå ut med information om vår verksamhet till allmänheten har föreningen en egen hemsida som administrerats under våren av Björn Lange och under hösten av Tom Gagner.

Coronaepidemin
Detta ”annus horribilis” har inte varit likt något annat år i KSU:s 20-åriga historia. Under våren -21 tvingades vi ställa in det mesta och ingen katalog producerades. I höstkatalogen begränsade vi såväl utbud som deltagarantal i våra kurser. Pandemin har också satt i blixtbelysning vårt behov av digitala sys- tem för att snabbt informera medlemmarna om ändringar i vårt programutbud.

Kursprogram
Kursprogram distribuerades till medlemmarna i juni och december. Programmen har även skickats till andra senioruniversitet och kommande termins föreläsare.

Månadsmöten
Månadsmöten med föreläsningar (se bilaga) har under hösten hållits första måndagen varje månad i Lorensbergskyrkan,
Vid dessa möten har lämnats löpande information om verksamheten.
En förteckning över årets föreläsningar framgår av bilaga.

Studiecirklar
Studiecirklar har hållits i:   
Språk: Engelska, Franska, Italienska och Tyska.
Svenska – litteratur: Vi ses på Litteraturcafé, Ord och språk.

Datorkunskap: PC och Mac-datorer.
Natur: Det svenska kulturlandskapet, Fåglar på Öland.
Övrigt: Släktforskning, Kalla kriget, Första Världskriget, Aktiekunskap
Att röra sig enkelt och lätt, Filosofi, Judendom och Kyrkornas mysterium.

Konst och musik:
I konstens och arkitekturens värld, Klassisk musik, Jazz och Opera

Studiebesök/Exkursioner

Följande studiebesök och exkursioner har genomförts ht 2021:
Kläckeberga gård
Fåglar på södra Öland
Från rykande vulkaner till knakande inlandsisar. (Nybrobygden)

Samråd och möten med andra senior-/pensionärsuniversitet
KSU har haft möte och telefonkonferens med Senioruniversiteten från Växjö, Jönköping och Kristianstad.

Kursledarträffar
Vid höstterminens start har upptaktsträff hållits med kursledare och kursansvariga. KSU hade även traditionell jullunch för sina medarbetare på Länsmuseet.

Föreningen år 2021 i siffror

Medlemmar vid årets slut ca 950
Månadsmöten, årsmöte och föreläsningar ca 2 100 besökande
Studiecirklar 27 st.
Föreläsningsserier 4 st.
(inklusive klassisk musik, opera och jazz)
Studiebesök/Exkursioner 4 st.
Studieresa 1 st.

Ett stort tack till alla engagerade och ideellt arbetande kursledare, kansligrupp, funktionärer samt till våra samarbetspartners!
Kalmar den 10 februari 2022Lars Carlsson              Lena PerssonChrister Rosén            Ann-Britt Sparre             Eva JerneckHans Gillberg              Lasse Ernst                    Tiit Saarman


________


Bilaga till verksamhetsberättelse 2021
Sammanställning av föreläsningar som genomförts under året


Månadsmöten
Följande föreläsningar har hållits under ht 2021:


* Jenny Nyström i Paris Lokalteatern
* Fåglarnas hemligheter Anita Campbell
* Pilgrimer i historien Nils Fredrik Aurelius
* Svenska Baletten 101 år Johan Sandholm

Sjukvården i kris?!
* Labyrint av felaktiga prioriteringar Jörg Carlsson
* Sjukvårdens kris Stella Cizinsky
* Borgholmsmodellen Åke Åkesson

Aktuellt från Linnéuniversitetet Ht –21
* Vem i hela världen kan man lita på? Tobias Bromander
* Klimatfiktion – klimatkrisen och framtiden Johan Höglund


Ht –21

I konstens och arkitekturens värld
Följande föreläsningar har Fred Johanson hållit under ht 2021:
* Vincent van Gogh
* Kulturresa mellan Vänern och Vättern
* Florens och Uffizierna

Klassisk musik
Följande föreläsningar har Sune Berglund hållit under ht 2021.
* Konserter
* Symfonisk musik
* Orgelverk
* Orkesterverk
* Körmusik och kyrkomusik

Lyssna till Jazz
Under hösten erbjöds ”Jazzens historia” av Johan Sandholm.

Lyssna på Opera
Under Peter Hausenkamps ledning har fram för allt studerats de operor från
Metropolitans scen i New York som visats på Kalmar Teater.