Styrelsens förslag till beslut vid Årsmötet 2021
 
Tid: Måndagen15 mars kl. 0930 - 1030
Plats: Digitalt via ZOOM
 
§ 1. Mötet öppnas
       Ordföranden i Kalmar Senioruniversitet, Lars Carlsson, förklarar mötet öppnat.
 

§ 2. Val av
       a. Till mötesordförande föreslås Lars Carlsson.
       b. Till sekreterare föreslås Lena Persson.
       c. Till protokolljusterare föreslås Gunilla Rosén och Helena Håkansson.
 
       Förslag: Att dessa väljs.
 

§ 3. Årsmötets behöriga utlysande
 
       Förslag: Kallelse har skett enligt stadgarna och att mötet därmed är behörigt utlyst.
 

§ 4. Fastställande av dagordningen
 
       Förslag: att dagordningen fastställs.
 

§ 5. Föredragning av styrelsen
 
                a.     Ordförande Lars Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen. 
                        Förslag: Att denna godkänns.
 
                 b.     Kassören Ann-Britt Sparre föredrar den ekonomiska berättelsen,
                         Förslag: Att denna godkänns
 
                 c.     Revisionsberättelsen läses upp där revisorerna 
                         tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
          
§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 
                          Förslag: Att årsmötet tillstyrker ansvarsfrihet för år 2020
 

§ 7. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 
       Styrelse
                    a.     Förslag: Att till ordförande på ett år väljs Lars Carlsson.
 
                    b.     Förslag: Att till ordinarie ledamöter på två år väljs 
                            Lasse Ernst, Tiit Saarman och Hans Gillberg
 
                             I styrelsen kvarstår för ytterligare ett år 
                             Lena Persson, Christer Rosén, Ann-Britt Sparre och Eva Jerneck.
 
                     c.     Förslag: Att till suppleanter på ett år väljs Peter Engström och
                             Johan  Sandholm
 
                     d.     Förslag: Att till revisorer väljs Elisabeth Engqvist och Ingmar Hedin. 
 
                      e.     Förslag: Till revisorssuppleant väljs Berit Österbo. 
 
                              Samtliga väljs för ett år.
 
         Valberedning
 
          Förslag: Att till valberedning för ett år väljs Tommy Nederfors,
                       Britt-Marie  Hammarskiöld och Lars Brattström. Tommy Nederfors
                       är sammankallande.
 

§ 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 
                       a.    Förslag: Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för
                              2021.
 
                        b.  Förslag: Att godkänna Styrelsens förslag till budget för 2021.
 

§ 9 a. Fastställande av medlemsavgiftför 2021
 
                         Förslag: Att medlemsavgiften fastställs till 0 kr för år 2021.
                         OBS: Detta ändrar beslutet från årsmötet 2020.
 

§ 9 b. Fastställande av medlemsavgift för 2022
 
                          Förslag: Att medlemsavgiften fastställs till 250 kr för år 2022.
 

§ 10. Motioner
 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 12 mars 2021.
 

§ 11. Övriga ärenden
         Inga övriga ärenden anmäldes.
 
 
§ 12. Mötet avslutas
         Mötet förklarades avslutat.